Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2018. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2017, med unntak av IFRS 9 som trådte i kraft 1.1.2018.

Regnskapsprinsipper for klassifisering i henhold til IFRS 9 er presentert i note 5. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017. Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 ble redegjort for i note 1 i delårsrapporten for 1. kvartal. For øvrig henvises det til årsrapporten for 2017 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.  

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERN Utlån
Sektor/næring30.06.201830.06.201731.12.2017
Jordbruk og skogbruk486694464
Fiske og fangst2 9982 4572 402
Industri2 4012 5622 030
Bygg og anlegg722629562
Varehandel og hotell625640620
Supply/Offshore954879882
Eiendomsdrift6 6066 4696 672
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2131 3451 261
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 0681 7272 152
Offentlig forvaltning100
Utlandet190122123
Sum næringsliv/offentlig18 26417 52417 168
Personkunder40 80638 63439 817
Verdijustering utlån til virkelig verdi357766
Opptjente, ikke forfalte renter 93100
Sum59 10556 32857 151
Forventet tap (ECL) - Steg 1-24--
Forventet tap (ECL) - Steg 2-64--
Forventet tap (ECL) - Steg 3-102--
Individuelle nedskrivninger-46-47-48
Gruppevise nedskrivninger (IAS 39)--241-236
Sum utlån58 86956 04056 867
Utlån med flytende rente (amortisert kost) etter nedskrivninger55 28451 75552 944
Utlån med fast rente (virkelig verdi)3 5854 2853 923
    
    
KONSERN Innskudd
Sektor/næring30.06.201830.06.201731.12.2017
Jordbruk og skogbruk192194186
Fiske og fangst8961 6301 214
Industri1 6461 4871 806
Bygg og anlegg566549636
Varehandel og hotell680717842
Eiendomsdrift1 3361 2451 309
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 0934 7014 201
Offentlig forvaltning765788723
Utlandet355
Andre2 2102 0162 179
Sum næringsliv/offentlig13 38713 33213 101
Personkunder20 85220 07819 688
Verdijustering innskudd til virkelig verdi012
Påløpte renter 10312
Sum34 23933 51432 803
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)32 89232 21431 463
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)1 3471 3001 340
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser». 

Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 ble redegjort for i note 1 i delårsrapporten for 1. kvartal. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017.  

Spesifikasjon av periodens tapskostnad på utlån og garantier     
KONSERN2.kv. 20182.kv. 201730.06.201830.06.201731.12.2017
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån (IAS 39)--40--40-45
Endring i ECL Steg 1-1-1--
Endring i ECL Steg 220-17--
Endring i ECL Steg 3-17--23--
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger03045
Nye individuelle nedskrivninger252145365
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger0352425
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-9-12-16-39-49
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger012918
Inngang på tidligere konstaterte tap0-1-3-3-6
Tap på utlån og garantier-56-3813
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum 30.06.2018
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)46 5761 747048 322
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)5 5772 0781 2588 913
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)6634901071 260
Misligholdte/tapsutsatte engasjement00345345
Brutto engasjement før ECL52 8164 3141 71058 841
Forventet tap (ECL)-25-64-247-335
Netto engasjement *)52 7914 2501 46458 505
*) Tabellen over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
Endring i ECL i perioden    
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   7
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92447272343
Tilgang av nye engasjement94215
Avgang av engasjement-4-6-10-20
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-5-590
Migrering til steg 13-14-7-18
Migrering til steg 2-240-2513
Migrering til steg 30-264
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---2-2
ECL 30.06.20182564247335
- herav forventet tap på utlån   236
- herav forventet tap på garantier   99
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 30.06.201830.06.201731.12.2017
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.6056482572562539
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger28515270275192562748266
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger345712743577628133661275
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.550523422
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger934899268696492
Sum individuelle tapsnedskrivninger9898997889100694
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.5551477552258517
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger19211181183131701784174
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.247621852606819223655181
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,570,171,380,620,201,450,570,151,46
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,410,150,930,450,180,990,400,140,96
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.   

KLASSIFISERING OG MÅLING

Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:  

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• amortisert kost  

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:  

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost

Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.     

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.   

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.     

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.  

KONSERN - 30.06.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  
Kontanter og fordringer på Norges Bank 75  
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 751  
Utlån til og fordringer på kunder3 58555 284  
Sertifikater og obligasjoner7 394   
Aksjer og andre verdipapirer203   
Finansielle derivater875   
Sum finansielle eiendeler12 05758 110  
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 756  
Innskudd fra kunder1 34732 892  
Finansielle derivater375   
Verdipapirgjeld 27 374  
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 016  
Sum finansielle forpliktelser1 72262 038  
     
KONSERN - 30.06.2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 174 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  643 
Utlån til og fordringer på kunder 4 28551 755 
Sertifikater og obligasjoner 6 152  
Aksjer og andre verdipapirer-  153
Finansielle derivater1 082   
Sum finansielle eiendeler1 08210 43753 572153
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  784 
Innskudd fra kunder 1 30032 214 
Finansielle derivater441   
Verdipapirgjeld  23 192 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 360 
Sum finansielle forpliktelser4411 30057 550-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 2. kv. 20182. kv. 201730.06.201830.06.201731.12.2017
Sertifikater og obligasjoner-66-32223
Aksjer15-413-5-10
Valutahandel (for kunder)1011192038
Rentehandel (for kunder)41634
Finansielle derivat1-1-6-4-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter2413293646
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.06.201830.06.2017
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank75751 1741 174
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 7512 751643643
Utlån til og fordringer på kunder55 28455 28451 75551 755
Sum finansielle eiendeler58 11058 11053 57253 572
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner756756784784
Innskudd fra kunder32 89232 89232 21432 214
Verdipapirgjeld27 48727 37423 27623 192
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0061 0161 3941 360
Sum finansielle forpliktelser62 14162 03857 66857 550
KONSERN - 30.06.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank75  75
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 751 2 751
Utlån til og fordringer på kunder  55 28455 284
Sum finansielle eiendeler752 75155 28458 110
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 756 756
Innskudd fra kunder  32 89232 892
Verdipapirgjeld 27 487 27 487
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 006 1 006
Sum finansielle forpliktelser-29 24932 89262 141
     
KONSERN - 30.06.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 174  1 174
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 643 643
Utlån til og fordringer på kunder  51 75551 755
Sum finansielle eiendeler1 17464351 75553 572
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 784 784
Innskudd fra kunder  32 21432 214
Verdipapirgjeld 23 276 23 276
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 394 1 394
Sum finansielle forpliktelser-25 45432 21457 668
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

KONSERN - 30.06.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 5853 585
Sertifikater og obligasjoner4 6942 700 7 394
Aksjer og andre verdipapirer21 182203
Finansielle derivat 875 875
Sum finansielle eiendeler4 7153 5753 76712 057
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3471 347
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 375 375
Sum finansielle forpliktelser-3751 3471 722
     
     
KONSERN - 30.06.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 2854 285
Sertifikater og obligasjoner4 0252 127 6 152
Aksjer og andre verdipapirer21 132153
Finansielle derivat 1 082 1 082
Sum finansielle eiendeler4 0463 2094 41711 672
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3001 300
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 441 441
Sum finansielle forpliktelser-4411 3001 741
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.173 9231691 340
Kjøp/økning4342211
Salg/reduksjon741 204
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-3132 
Balanseført verdi pr 30.06.183 5852031 347
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning1621316
Salg/reduksjon6272270
Overført til Nivå 3  -
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden65-
Balanseført verdi pr 30.06.174 2851321 300
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter29121131760
Andre driftsinntekter781926285
Sum inntekter369211392045
Driftskostnader1503426855
Resultat før tap219-131131190
Tap på utlån-50-4-10
Resultat før skatt224-131171200
Skattekostnad50    
Resultat for perioden174    
      
      
Resultat - pr 30.06.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter58012233560
Andre driftsinntekter1312150519
Sum inntekter711222734079
Driftskostnader29954571799
Resultat før tap412-322162280
Tap på utlån-30-2-10
Resultat før skatt415-322182290
Skattekostnad100    
Resultat for perioden315    
      
      
      
Nøkkeltall - 30.06.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)58 8691 16117 63440 0740
Innskudd fra kunder 1)34 23973811 34322 1580
Garantiforpliktelser1 58801 58260
Innskuddsdekning58,263,664,355,30
Antall årsverk3561565113514
      
      
Resultat - 2. kvartal 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter268-81051710
Andre driftsinntekter63824265
Sum inntekter33101291975
Driftskostnader1513626845
Resultat før tap180-361031130
Tap på utlån608-20
Resultat før skatt174-36951150
Skattekostnad44    
Resultat for perioden130    
      
      
Resultat - pr 30.06.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter529-92073310
Andre driftsinntekter1292945469
Sum inntekter658202523779
Driftskostnader301595517710
Resultat før tap357-39197200-1
Tap på utlån8011-30
Resultat før skatt349-39186203-1
Skattekostnad88    
Resultat for perioden261    
      
      
      
Nøkkeltall - 30.06.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 04093517 22337 8820
Innskudd fra kunder 1)33 51462011 53821 3560
Garantiforpliktelser1 80301 792110
Innskuddsdekning59,866,367,056,40,0
Antall årsverk3641525214713
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat2. kv. 20182. kv. 2017
Netto renteinntekter6661
Andre driftsinntekter-2-6
Sum inntekter6455
Driftskostnader119
Resultat før tap5346
Tap på utlån, garantier m.v.10
Resultat før skatt5246
Skattekostnad1212
Resultat for perioden4034
   
   
Resultat30.06.201830.06.2017
Netto renteinntekter138118
Andre driftsinntekter-1-11
Sum inntekter137107
Driftskostnader2119
Resultat før tap11688
Tap på utlån, garantier m.v.-10
Resultat før skatt11788
Skattekostnad2722
Resultat for perioden9066
   
   
Balanse2. kv. 20182. kv. 2017
Utlån til kunder23 85620 535
Egenkapital1 6831 569
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.06.201830.06.201731.12.2017
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper152028
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap152156156
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS9817
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS171530
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 1731 2351 328
Obligasjoner med fortrinnsrett2 214150425
Gjeld til datterselskap1 104162102
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS23 87820 54021 164
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 30.06.2018AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll980 0009,91
Cape Invest AS638 9536,46
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge399 0324,04
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon376 6983,81
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec208 9542,11
Verdipapirfondet Eika egenkapital176 1161,78
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte125 0001,26
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
PIBCO AS75 0000,76
State Street Bank72 6530,73
Odd Slyngstad65 2150,66
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Fondsfinans Norge60 0000,61
Malme AS55 0000,56
Sparebanken Møre52 1840,53
Sum 20 største4 913 42949,70
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 30.06.201830.06.201731.12.2017
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-5-5-5
Overkursfond355354355
Fondsobligasjoner349349349
Grunnfondskapital2 5132 3432 470
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 2601 0921 216
Verdireguleringsfond 5178
Foreslått utbytte00138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00141
Annen egenkapital199208222
Periodens totalresultat309267 
Sum balanseført egenkapital6 0945 7736 078
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-37-95-100
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-13-14
Fondsobligasjoner201589254
Justert forventet tap IRB-portefølje-162-155-151
Fradrag for foreslått utbytte00-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-141
Fradrag for periodens totalresultat-309-267 
Sum kjernekapital5 7745 8325 788
Sum ren kjernekapital5 2244 8945 185
    
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (tilleggskapital)703702530
Netto ansvarlig kapital6 4776 5346 318
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko30.06.201830.06.201731.12.2017
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter111514
Offentlig foretak5203
Institusjoner184636
Foretak000
Massemarked000
Pantesikkerhet i eiendom000
Forfalte engasjementer000
Obligasjoner med fortrinnsrett271825
Egenkapitalposisjoner888
Øvrige engasjement5111686
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden120223172
    
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko30.06.201830.06.201731.12.2017
Massemarked pant i fast eiendom667642638
Massemarked øvrige engasjementer494847
Foretak SMB739670682
Foretak spesialiserte529495549
Foretak øvrige252307252
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 2362 1622 168
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3562 3852 340
    
Engasjementskategorier markedsrisiko30.06.201830.06.201731.12.2017
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)232929
Sum kapitalkrav markedsrisiko232929
    
Operasjonell risiko (basismetoden)200200200
Fradrag i kapitalkravet000
Sum kapitalkrav før overgangsregler2 5792 6142 569
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)189206181
Sum kapitalkrav etter overgangsregler2 7682 8202 750
    
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel32 24532 67832 105
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel2 3552 5722 265
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel34 60035 25034 370
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5571 5861 542
    
Bufferkrav30.06.201830.06.201731.12.2017
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent865881859
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0381 0581 031
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent692529687
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 5952 4682 578
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 0728401 065
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel30.06.201830.06.201731.12.2017
Ansvarlig kapital18,718,618,4
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet19,118,9-
Kjernekapital16,716,616,8
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,116,9-
Ren kjernekapital15,113,915,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,514,3-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.06.201830.06.201731.12.2017
Uvektet kjernekapitalandel7,88,18,2
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet8,08,3-