Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.06.201830.06.201731.12.2017
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer9849211 905
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-171-186-343
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag312
Driftsutbetalinger-263-249-525
Utbetalinger av skatt-202-202-168
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 4576-646
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-2 034-2 953-3 777
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter79-331-321
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 436953242
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 625-2 040-3 631
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer5354106
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1 3622 3564 162
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-2 721-2 284-4 022
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-6-14-24
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler162101149
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-1 150213371
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-202-192-380
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner187126-89
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 8684 7617 942
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 246-1 973-3 841
Utbetalinger av utbytte-138-138-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-249-232-239
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0349349
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-70-7
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 2132 7013 597
    
Netto endring likvider-562874337
Likviditetsbeholdning 01.01637300300
Likviditetsbeholdning 30.06/31.12751 174637