Balanse morbank

EIENDELER   
(Mill. kroner)30.06.201830.06.201731.12.2017
Kontanter og fordringer på Norges Bank751 174637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner3 8011 7502 497
Utlån til og fordringer på kunder35 13835 63335 832
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer8 5326 1346 461
Finansielle derivater514622564
Aksjer og andre verdipapirer203153188
Eierinteresser i konsernselskaper1 6211 5211 521
Eiendel ved utsatt skatt594962
Immaterielle eiendeler364442
Varige driftsmidler353937
Andre eiendeler878572
Sum eiendeler50 10147 20447 913
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL   
(Mill. kroner)30.06.201830.06.201731.12.2017
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 843935654
Innskudd fra kunder34 25633 52532 820
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 9784 7276 090
Finansielle derivater352434480
Andre forpliktelser507419500
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter656678
Andre avsetninger og forpliktelser1318496
Fondsobligasjoner313658302
Ansvarlige lån7037021 036
Sum forpliktelser44 14841 55042 056
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-5-5-5
Overkurs355354355
Fondsobligasjoner349349349
Innskutt egenkapital1 6881 6871 688
Grunnfondskapital2 5132 3432 470
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 2601 0921 216
Verdireguleringsfond 5178
Annen egenkapital-70280
Totalresultat for perioden3743560
Opptjent egenkapital4 2653 9674 169
Sum egenkapital5 9535 6545 857
Sum forpliktelser og egenkapital50 10147 20447 913