Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER     
(Mill. kroner)Note30.06.201830.06.201731.12.2017 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 751 174637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 2 7516431 295 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 58 86956 04056 867 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 7 3946 1526 096 
Finansielle derivater5 7 8751 0821 004 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 203153188 
Eiendel ved utsatt skatt 604259 
Immaterielle eiendeler 374442 
Varige driftsmidler 224231228 
Andre eiendeler 909175 
Sum eiendeler 70 57865 65266 491 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL     
(Mill. kroner)Note30.06.201830.06.201731.12.2017 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 756784569 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 34 23933 51432 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 27 37423 19224 488 
Finansielle derivater5 7 375441483 
Andre forpliktelser 531438558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 626678 
Andre avsetninger og forpliktelser 1318496 
Fondsobligasjoner5 6 313658302 
Ansvarlige lån5 6 7037021 036 
Sum forpliktelser 64 48459 87960 413 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -5-5-5 
Overkurs 355354355 
Fondsobligasjoner 349349349 
Innskutt egenkapital 1 6881 6871 688 
Grunnfondskapital 2 5132 3432 470 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 2601 0921 216 
Verdireguleringsfond  5178 
Annen egenkapital 199208501 
Totalresultat for perioden 3092670 
Opptjent egenkapital 4 4064 0864 390 
Sum egenkapital 6 0945 7736 078 
Sum forpliktelser og egenkapital 70 57865 65266 491