Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT 1. HALVÅR 2018
Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2018 ble 415 mill. kroner mot 349 mill. kroner etter første halvår 2017.

Sum inntekter var 53 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2017. Rentenettoen er økt med 51 mill. kroner og andre inntekter er økt med 2 mill. kroner. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 3 mill. kroner mot en gevinst på 22 mill. kroner i første halvår 2017.

Som en følge av at fusjonen mellom Vipps, BankAxept og BankID Norge er formelt godkjent, er verdimålingen av Sparebanken Møres eierposisjon i det fusjonerte selskapet oppdatert. Bankens eierposisjon måles på samme måte som tidligere til virkelig verdi i bankens balanse. Den oppdaterte verdimålingen gir en resultateffekt på om lag 10 mill. kroner i regnskapet for 2. kvartal 2018.

Kostnadene er 2 mill. kroner lavere i første halvår 2018 enn i 2017. Personalkostnadene er 1 mill. kroner lavere enn i fjor og finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 6 mill. kroner.

Tap på utlån og garantier viser en inngang på 3 mill. kroner og er 11 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 42,1 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2017 med 3,6 p.e. Styret har i strategisk plan for 2019-2022 vedtatt å endre konsernets målsetting for maksimal kostnadsandel fra 45 % til 40 %. 

Resultat etter skatt på 315 mill. kroner er 54 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2017. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 11,2 % omregnet til årsbasis, mot 10,0 % etter første halvår 2017. Styret har i strategisk plan for 2019-2022 vedtatt å øke minimumsmålsettingen for egenkapitalrentabilitet fra 10 % til 11 %.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 15,45 (13,10) for konsernet og kroner 18,40 (17,60) for morbanken.

Styret er fornøyd med resultatet etter første halvår 2018.

RESULTAT I 2. KVARTAL 2018
Resultat etter skatt i 2. kvartal 2018 utgjorde 174 mill. kroner, 1,00 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 130 mill. kroner og 0,84 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2018 ble 12,3 %, mot 10,0 % i 2. kvartal 2017.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 8,50 (6,50) for konsernet og kroner 6,40 (4,95) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 291 mill. kroner er 23 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,68 %, som er 0,03 p.e. lavere enn i 2. kvartal 2017.

Et høyere utlånsvolum i kombinasjon med et høyere rentebidrag fra innskudd og bankens høye egenkapital har gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Dette har skjedd til tross for at det generelt lave rentenivået i markedet, sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko har bidratt til press nedover på rentemarginen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 78 mill. kroner, 15 mill. kroner høyere enn i 2. kvartal i fjor. Verdiendring på obligasjonsporteføljen utgjør -6 mill. kroner i kvartalet mot 6 mill. kroner i 2. kvartal 2017. Kursgevinst fra aksjer utgjør 15 mill. kroner mot et tap på 4 mill. kroner i 2. kvartal 2017. Av dette utgjør verdiendringen knyttet til fusjonen mellom Vipps, BankAxept og BankID Norge om lag 10 mill. kroner.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 150 mill. kroner som er 1 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor og utgjør 85 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 3 mill. kroner i kvartalet. Bemanningen er redusert med 8 årsverk de siste 12 månedene til 356 årsverk. Andre kostnader er redusert med 1 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,6 % i 2. kvartal 2018, som er en reduksjon på 5,0 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Det er inntektsført 5 mill. kroner i tap på utlån og garantier (kostnadsført 6 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor). Omregnet på årsbasis utgjør dette -0,03 % (0,03 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er redusert med 7 mill. kroner i kvartalet, mens det er bokført 2 mill. kroner i tap innen personkundesegmentet.

Pr utgangen av 2. kvartal 2018 utgjør totalt forventet tap 335 mill. kroner, tilsvarende 0,55 % av utlån og garantier (338 mill. kroner og 0,60 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 5 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til mislighold over 90 dager (5 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av utlån og garantier (0,01 %). 93 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (92 mill. kroner), tilsvarende 0,15 % av brutto utlån og garantier (0,16 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 13 mill. kroner. Pr utgangen av 2. kvartal 2018 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 185 mill. kroner for næringsliv og 62 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,41 % av brutto utlån og garantier (0,45 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2. kvartal 2018 utgjorde utlån til kunder 58 869 mill. kroner (56 040 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 2 829 mill. kroner, tilsvarende 5,0 %. Utlån til personkunder økte med 5,6 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 4,2 % siste 12 måneder. I 2. kvartal 2018 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 0,2 % og en økning på 1,5 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2. kvartal 2018 på 69,0 % (68,8 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2,2 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2018 utgjør innskuddene 34 239 mill. kroner (33 514 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 3,9 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 0,6 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 2,9 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,9 % (59,9 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 36,9 % (37,7 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,2 % (2,4 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 58,2 % ved utgangen av 2. kvartal 2018 (59,8 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2. kvartal 2018 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,1 % (18,9 %), kjernekapital utgjør 17,1 % (16,9 %) og ren kjernekapital utgjør 15,5 % (14,3 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal 2018 på 189 mill. kroner som tilsvarer et beregningsgrunnlag på 2 363 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 92 mill. kroner etter skatt i første halvår 2018 (66 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2. kvartal 2018 netto utstående obligasjoner for 21,3 milliarder kroner i markedet, om lag 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 90 mill. kroner i resultatbidrag i første halvår 2018 (66 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,3 mill. kroner i første halvår 2018 (-1 mill. kroner i første halvår 2017). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 2 mill. kroner i første halvår 2018 (1 mill. kroner i første halvår 2017). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av første halvår 2018 var det 5 305 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 30. juni 2018 eide banken 52 184 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal er fortsatt gode. Det ligger an til økt produksjon og sysselsetting innenfor de fleste næringer og bransjer framover. Lav rente, svak kronekurs, tilfredsstillende oljepris, god vekst på eksportmarkedene og betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet er viktige årsaker til dette.

Ledigheten er nå så lav at nedgangen etter hvert trolig vil begynne å flate ut. I juni lå den registrerte ledigheten i fylket på 2,2 prosent i følge NAV, det var samme ledighetsrate som landet sett under ett. Faren for et større fall i boligprisene synes nå å ha blitt mindre. Risikoen for vekstdempende internasjonale handelshindringer anses imidlertid å ha blitt noe større.

Kredittveksten i Norge, både til husholdninger og til næringslivet har falt gjennom første halvår og ligger nå på den laveste veksttakten så langt i år.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. Banken er konkurransedyktig og registrerte god, men avtakende veksttakt i lån både til personkundemarkedet og til næringslivsmarkedet. Innskuddsveksten fra personmarkedet er god og innskuddsdekningen er høy, spesielt i næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil være noe lavere i 2018 sammenlignet med veksttakten ved utgangen av 2017. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen i strategiperioden 2019-2022 skal komme under 40 prosent. Kostnadsandelen vil være klart lavere enn 45 prosent av inntektene i 2018.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2018. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2018, og en egenkapitalrentabilitet over 10 prosent. Bankens strategiske målsetting er en egenkapitalrentabilitet på minimum 11 prosent for strategiperioden 2019-2022. 

Ålesund, 30. juni 2018
14. august 2018


I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE


TROND LARS NYDAL, adm.direktør