Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner2. kv. 20172. kv. 201630.06.201730.06.20162016
Renteinntekter3233216446551 313
Rentekostnader115115231237470
Netto renteinntekter208206413418843
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester50489492189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester57121427
Andre driftsinntekter77151428
Netto provisjons- og andre driftsinntekter52489792190
Utbytte11157177178
Netto verdiendring på finansielle instrumenter1858476898
Netto avkastning på finansielle investeringer1959204245276
Sum inntekter2793137147551 309
Kostnader ved ytelser til ansatte8279163158322
Administrasjonskostnader29316865123
Avskrivninger og avsetninger67131326
Andre driftskostnader2424464793
Sum driftskostnader141141290283564
Resultat før tap138172424472745
Tap på utlån, garantier m.v.6-38-521
Resultat før skatt132175416477724
Skattekostnad34356666129
Resultat for perioden98140350411595
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,957,0017,6020,6029,85
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,957,0017,6020,6029,85
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)14,000,0014,0011,5011,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner2. kv. 20172. kv. 201630.06.201730.06.20162016
Resultat for perioden98140350411595
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)6-376-38-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00002
Totalresultat for perioden104103356373558