Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kronerNote2. kv. 20172. kv. 201630.06.201730.06.20162016
Renteinntekter 4414408798911 783
Rentekostnader 173172350353701
Netto renteinntekter9 2682685295381 082
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 50489492189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 57121427
Andre driftsinntekter 55101020
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 50469288182
Utbytte 01112
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 1359367397
Netto avkastning på finansielle investeringer 1360377499
Sum inntekter 3313746587001 363
Kostnader ved ytelser til ansatte 8583170165335
Administrasjonskostnader 33316865124
Avskrivninger og avsetninger 87161532
Andre driftskostnader 2526475095
Sum driftskostnader 151147301295586
Resultat før tap 180227357405777
Tap på utlån, garantier m.v.3 6-38-522
Resultat før skatt 174230349410755
Skattekostnad 44498895181
Resultat for perioden 130181261315574
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,509,1013,1015,8028,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,509,1013,1015,8028,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 14,000,0014,0011,5011,50
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kroner 2. kv. 20172. kv. 201630.06.201730.06.20162016
Resultat for perioden 130181261315574
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 6-376-38-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00002
Totalresultat for perioden 136144267277537