Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
Beløp i mill. kroner30.06.201730.06.201631.12.2016
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer9219421 880
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-186-171-344
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag112
Driftsutbetalinger-249-206-465
Utbetalinger av skatt-202-227-214
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner6-595556
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-2 953-551-1 845
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-331654420
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder9532 2063 173
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-2 0402 0533 163
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer5450110
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2 3561 0683 860
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-2 284-2 044-5 380
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.01717
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-14-14-20
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler101-11592
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter213-1 038-1 321
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-192-204-404
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner126-330-400
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld4 7611 5101 527
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 973-1 745-2 947
Utbetalinger av utbytte-138-114-114
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-232-76-258
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon34900
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 701-959-2 596
    
Netto endring likvider87456-754
Likviditetsbeholdning 01.013001 0541 054
Likviditetsbeholdning 30.06/31.121 1741 110300