Balanse morbank

BALANSE MORBANK   
Eiendeler   
Beløp i mill. kroner30.06.201730.06.201631.12.2016
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 1741 110300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 7503 6891 789
Utlån til og fordringer på kunder35 63333 20433 011
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 1345 3327 863
Finansielle derivater622753856
Aksjer og andre verdipapirer153130133
Eierinteresser i konsernselskaper1 5211 3711 371
Eiendel ved utsatt skatt495949
Immaterielle eiendeler445147
Varige driftsmidler394036
Andre eiendeler8515977
Sum eiendeler47 20445 89845 532
    
Forpliktelser og egenkapital   
Beløp i mill. kroner30.06.201730.06.201631.12.2016
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner935953929
Innskudd fra kunder33 52531 62332 575
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 7275 7754 284
Finansielle derivater434600576
Andre forpliktelser419463499
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter667577
Andre avsetninger og forpliktelser843940
Fondsobligasjoner658840816
Ansvarlige lån702501502
Sum forpliktelser41 55040 86940 298
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-5-13-3
Overkurs354354354
Fondsobligasjoner34900
Innskutt egenkapital1 6871 3301 340
Grunnfondskapital2 3432 1832 346
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 0929361 092
Verdireguleringsfond518251
Annen egenkapital00279
Totalresultat for perioden3563730
Opptjent egenkapital3 9673 6993 894
Sum egenkapital5 6545 0295 234
Sum forpliktelser og egenkapital47 20445 89845 532