Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote30.06.201730.06.201631.12.2016 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 1 1741 110300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 6431 799649 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 56 04051 19252 691 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 1525 6786 199 
Finansielle derivater5 7 1 0821 2991 224 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 153130133 
Eiendel ved utsatt skatt 425042 
Immaterielle eiendeler 445147 
Varige driftsmidler 231238230 
Andre eiendeler 9116578 
Sum eiendeler 65 65261 71261 593 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote30.06.201730.06.201631.12.2016 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 784727658 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 33 51431 59532 562 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 23 19221 68120 363 
Finansielle derivater5 7 441603580 
Andre forpliktelser 438489558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 667573 
Andre avsetninger og forpliktelser 843940 
Fondsobligasjoner5 6 658840816 
Ansvarlige lån5 6 702501502 
Sum forpliktelser 59 87956 55056 152 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -5-13-3 
Overkurs 354354354 
Fondsobligasjoner 34900 
Innskutt egenkapital 1 6871 3301 340 
Grunnfondskapital 2 3432 1832 346 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 0929361 092 
Verdireguleringsfond 518251 
Annen egenkapital 208229487 
Totalresultat for perioden 2672770 
Opptjent egenkapital 4 0863 8324 101 
Sum egenkapital 5 7735 1625 441 
Sum forpliktelser og egenkapital 65 65261 71261 593