Kvartalsberetning fra styret

KVARTALSBERETNING FRA STYRET
Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. Avgift til bankenes sikringsfond er periodisert i 1.halvår 2017. Tallene for 1.halvår 2016 er gjort sammenlignbare.

RESULTAT 1. HALVÅR 2017
Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2017 ble 349 mill. kroner mot 410 mill. kroner etter første halvår 2016.

Sum inntekter var 42 mill. kroner lavere enn etter samme periode i 2016.  Rentenettoen er redusert med 9 mill. kroner og andre inntekter er redusert med 33 mill. kroner. Reduksjonen i andre inntekter er i hovedsak knyttet til inntekten fra VISA-transaksjonen som var på 38 mill. kroner i 1.halvår 2016. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 22 mill. kroner mot 10 mill. kroner i 2016, og inntekter fra renteforretninger med kunder er 5 mill. kroner lavere enn i første halvår 2016.

Kostnadene er 6 mill. kroner høyere i 1. halvår 2017 enn i 2016. Personalkostnadene er 5 mill. kroner høyere enn i fjor, og av denne økningen utgjør finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift 6 mill. kroner.

Tap på utlån og garantier er på 8 mill. kroner og er 13 mill. kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 45,7 %. Dette er en økning i forhold til første halvår 2016 med 3,6 p.e. Kostnadsandelen hittil i år er noe høyere enn Sparebanken Møres målsetting om en kostnadsandel på maksimalt 45 % i forhold til inntektene.

Resultat etter skatt på 261 mill. kroner er 54 mill. kroner lavere enn etter første halvår i 2016. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 10,0 % omregnet til årsbasis mot 12,9 % etter 1. halvår 2016. Sparebanken Møres strategiske målsetting for egenkapitalrentabilitet er minimum 10 % etter skatt.

Resultat pr. egenkapitalbevis etter første halvår er kr 13,10 mot kr 15,80 for samme periode i fjor.

Styret er fornøyd med resultatet etter første halvår 2017.

RESULTAT I 2. KVARTAL 2017
Resultat etter skatt i 2. kvartal 2017 utgjorde 130 mill. kroner, 0,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 181 mill. kroner og 1,20 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2017 ble 10,0 % mot 14,7 % i 2. kvartal 2016.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 6,50 (9,10) for konsernet og kroner 4,95 (7,00) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 268 mill. kroner er det samme som i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,71 %, som er 0,08 p.e. lavere enn i 2. kvartal 2016.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen. I tillegg har lavere volum sammen med reduserte marginer som følge av redusert risiko i marin sektor medført lavere rentenetto sammenlignet med i fjor.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 63 mill. kroner, 43 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal i fjor. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til inntekter fra VISA-transaksjonen som utgjorde 38 mill. kroner i 2. kvartal 2016.

Verdiendring på obligasjonsporteføljen viser en kursgevinst på 6 mill. kroner mot 9 mill. kroner i 2. kvartal 2016. I tillegg er verdien av aksjeporteføljen redusert med 5 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 151 mill. kroner som er 4 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er økt med 2 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 85 mill. kroner. Økningen er knyttet til finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift på 3 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 17 årsverk de siste 12 månedene til 364 årsverk. Andre kostnader er 2 mill. kroner høyere enn i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 45,6 % i 2. kvartal 2017. Dette er en økning på 6,4 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor og 1,8 p.e. høyere korrigert for inntekter fra VISA-transaksjonen i 2.kvartal 2016.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det bokført 6 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,03 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2. kvartal i 2016 var en inngang på tap på 3 mill. kroner (-0,02 %). Gruppevise tapsnedskrivninger er redusert med 40 mill. kroner, innen personkundesegmentet er det en inngang på tap med 2 mill. kroner og innen næringslivssegmentet er det bokført individuelle tap på 48 mill. kroner.

Pr utgangen av 2. kvartal 2017 utgjør totale tapsnedskrivninger 338 mill. kroner, tilsvarende 0, 60 % av brutto utlån (332 mill. kroner og 0,64 % av brutto utlån). 5 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (13 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av brutto utlån (0,03 %). 92 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (58 mill. kroner), tilsvarende 0,16 % av brutto utlån (0,11 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 241 mill. kroner (262 mill. kroner), og utgjør 0,43 % av brutto utlån (0,51 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 131 mill. kroner. Pr utgangen av 2. kvartal 2017 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 192 mill. kroner for næringsliv og 68 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,45 % av brutto utlån (0,25 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2. kvartal 2017 utgjorde utlån til kunder 56 040 mill. kroner (51 192 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 848 mill. kroner, tilsvarende 9,5 %. Utlån til personkunder økte med 8,0 %, mens utlån til næringsliv har økt med 13,3 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 2. kvartal 2017 68,8 % (69,8 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 6,1 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2017 utgjør innskuddene 33 514 mill. kroner (31 595 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 6,9 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 7,3 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 22,7 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,9 % (59,4 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 37,7 % (37,0 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,4 % (3,6 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 59,8 % ved utgangen av andre kvartal 2017 (61,7 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2. kvartal 2017 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultat hittil i år utgjør ansvarlig kapital 18,9 % (18,5 %), kjernekapital 16,9 % (17,0 %) og ren kjernekapital utgjør14,3 % (14,5 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal 2017 på 206 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 66 mill. kroner etter skatt etter første halvår 2017 (81 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har pr utgangen av 2. kvartal netto utstående obligasjoner for 18,5 milliarder kroner i markedet, om lag 20 % av innlånene er i annen valuta enn NOK.  Selskapet har gitt 66 mill. kroner i resultatbidrag i 1. halvår 2017 (82 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har et negativt resultatbidrag hittil i 2017 på 1 mill. kroner (-1 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 13 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et overskudd på 1 mill. kroner hittil i 2017. Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av første halvår 2017 var det 5 696 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 30. juni 2017 eide banken 50 851 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal har bedret seg utover våren og sommeren. Produksjonen er på vei opp i bransjer som fiskeri, tradisjonell eksport, bygg og anlegg og reiseliv. Nedgangen i oljerelaterte næringer har blitt mer avdempet, og det er også høy aktivitet i offentlig sektor. Hovedårsakene til bedringen er omstilling i næringslivet, lave renter, svak kronekurs og en ekspansiv finanspolitikk.

Utviklingen i arbeidsmarkedet i fylket har vært tilfredsstillende i år. Den registrerte ledigheten har falt med om lag 500 personer i løpet av første halvår, men flatet ut fra mai til juni. Ved utgangen av juni lå den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal på 2,7 prosent (tall fra NAV). Dette var 0,1 p.e. over ledighetsprosent for landet som helhet. Også Norges Banks siste regionale nettverksrapport, som omfatter bedrifter, organisasjoner og kommuner, indikerer økt aktivitet for region Nordvest framover.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå i 2017.

Kredittveksten i Norge har inneværende år vært tiltakende både til husholdninger og til næringslivet. Veksten i totale innskudd har også vært tiltakende gjennom første halvår i landet sett under ett.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet både for utlån og innskudd, men banken er konkurransedyktig og har registrert tiltakende utlånsvekst både til personmarkedet og til næringslivsmarkedet gjennom første halvår. Innskuddsveksten er god. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil avta gjennom resten av året. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på lønnsomme engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift, med en kostnadsandel lavere enn 45 prosent av inntektene i 2017.

Totalt sett forventes det et godt resultat for 2017, og en egenkapitalrentabilitet som når måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 30. juni 2017
9. august 2017

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm. direktør