Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner2. kv. 20162. kv. 201530.06.201630.06.20152015
Renteinntekter3213726557561 473
Rentekostnader108163251366645
Netto renteinntekter213209404390828
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester48519299197
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester77141428
Andre driftsinntekter77141327
Netto provisjons- og andre driftsinntekter48519298196
Utbytte11177192193
Netto verdiendring på finansielle instrumenter581468269
Netto avkastning på finansielle investeringer5915245218202
Sum inntekter3202757417061 226
Kostnader ved ytelser til ansatte7979158157295
Administrasjonskostnader31286564119
Avskrivninger og avsetninger76131123
Andre driftskostnader24254748105
Sum driftskostnader141138283280542
Resultat før tap179137458426684
Tap på utlån, garantier m.v.-35-51347
Resultat før skatt182132463413637
Skattekostnad37366359125
Resultat for perioden14596400354512
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)7,304,8020,1017,7025,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)7,304,8020,1017,7025,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,0013,5011,5013,5013,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner2. kv. 20162. kv. 201530.06.201630.06.20152015
Resultat for perioden14596400354512
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)-370-38-248
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-2
Totalresultat for perioden10896362352549