Resultat konsern

RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kronerNote2. kv. 20162. kv. 201530.06.201630.06.20152015
Renteinntekter 4405028911 0261 994
Rentekostnader 165227366496896
Netto renteinntekter9 2752755255301 098
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 48519299196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 77141428
Andre driftsinntekter 57101325
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 46518898193
Utbytte 11112
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 5913733310
Netto avkastning på finansielle investeringer 6014743412
Sum inntekter 3813406876621 303
Kostnader ved ytelser til ansatte 8383165164309
Administrasjonskostnader 31286564119
Avskrivninger og avsetninger 77151329
Andre driftskostnader 26265050104
Sum driftskostnader 147144295291561
Resultat før tap 234196392371742
Tap på utlån, garantier m.v.3 -37-51550
Resultat før skatt 237189397356692
Skattekostnad 51509195189
Resultat for perioden 186139306261503
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 9,307,0015,4013,1025,25
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 9,307,0015,4013,1025,25
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,0013,5011,5013,5013,50
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kroner 2. kv. 20162. kv. 201530.06.201630.06.20152015
Resultat for perioden 186139306261503
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -370-38-248
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-2
Totalresultat for perioden 149139268259540