Kontantstrømoppstilling konsern

Beløp i mill. kroner30.06.201630.06.201531.12.2015
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer9421 1082 109
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-171-287-524
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag112
Driftsutbetalinger-206-244-532
Utbetalinger av skatt-227-204-202
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-595221-44
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-551-1 793-2 922
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter654211485
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 2061 5711 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter2 053584-628
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer5053104
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1 0689561 483
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-2 044-939-1 512
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.1704
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-14-29-43
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-115-14-283
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-1 03827-247
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-204-235-455
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-330628511
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld1 5103 5697 056
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 745-3 142-5 107
Utbetalinger av utbytte-114-133-133
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-76-67-21
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter-9596201 851
    
Netto endring likvider561 231976
Likviditetsbeholdning 01.011 0547878
Likviditetsbeholdning 30.06/31.121 1101 3091 054