Balanse morbank

BALANSE MORBANK    
Eiendeler    
Beløp i mill. kroner30.06.201630.06.201531.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 1101 3091 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner3 6892 2032 174 
Utlån til og fordringer på kunder33 20434 58034 530 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 3324 5484 333 
Finansielle derivater753549749 
Aksjer og andre verdipapirer130123168 
Eierinteresser i konsernselskaper1 3711 1711 171 
Eiendel ved utsatt skatt594060 
Immaterielle eiendeler515047 
Varige driftsmidler404950 
Andre eiendeler15915275 
Sum eiendeler45 89844 77444 411 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kroner30.06.201630.06.201531.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9531 3971 343 
Innskudd fra kunder31 62329 97429 410 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 7756 0716 206 
Finansielle derivater600490586 
Andre forpliktelser474649521 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter7510175 
Andre avsetninger og forpliktelser397059 
Fondsobligasjoner840838826 
Ansvarlige lån501502501 
Sum forpliktelser40 88040 09239 527 
Egenkapitalbevis989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-13-15-13 
Overkurs354354354 
Innskutt egenkapital1 3301 3281 330 
Grunnfondskapital2 1832 0442 183 
Gavefond125125125 
Utjevningsfond936799935 
Verdireguleringsfond823482 
Annen egenkapital00229 
Totalresultat for perioden3623520 
Opptjent egenkapital3 6883 3543 554 
Sum egenkapital5 0184 6824 884 
Sum forpliktelser og egenkapital45 89844 77444 411