Balanse konsern

BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote30.06.201630.06.201531.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 1 1101 3091 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 1 7999401 205 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 51 19250 45851 286 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 5 6784 6804 735 
Finansielle derivater5 7 1 2998921 234 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 130123168 
Eiendel ved utsatt skatt 503150 
Immaterielle eiendeler 515048 
Varige driftsmidler 238262259 
Andre eiendeler 16515781 
Sum eiendeler 61 71258 90260 120 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote30.06.201630.06.201531.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 7271 1751 058 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 31 59529 95929 389 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 21 68120 20121 918 
Finansielle derivater5 7 603541592 
Andre forpliktelser 498689590 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 7510075 
Andre avsetninger og forpliktelser 397059 
Fondsobligasjoner5 6 840838826 
Ansvarlige lån5 6 501502501 
Sum forpliktelser 56 55954 07555 008 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -13-15-13 
Overkurs 354354354 
Innskutt egenkapital 1 3301 3281 330 
Grunnfondskapital 2 1832 0442 183 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 936799935 
Verdireguleringsfond 823482 
Annen egenkapital 229238457 
Totalresultat for perioden 2682590 
Opptjent egenkapital 3 8233 4993 782 
Sum egenkapital 5 1534 8275 112 
Sum forpliktelser og egenkapital 61 71258 90260 120