Kvartalsberetning fra styret

KVARTALSBERETNING FRA STYRET
Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT 1. HALVÅR 2016
Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2016 ble 397 mill. kroner mot 356 mill. kroner etter første halvår 2015.

Sum inntekter var 25 mill. kroner høyere enn etter samme periode i 2015. Rentenettoen er redusert med 5 mill. kroner og andre inntekter har økt med 30 mill. kroner. Økningen i andre inntekter er i hovedsak knyttet til inntekten fra Visa-transaksjonen på 38 mill. kroner, kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 10 mill. kroner mot et kurstap på 9 mill. kroner i samme periode i fjor, og inntekter fra renteforretninger med kunder er 9 mill. kroner lavere enn i første halvår 2015.

Kostnadene er 4 mill. kroner høyere og tap på utlån og garantier er 20 mill. kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 42,9 %. Dette er en reduksjon i forhold til første halvår 2015 med 1,1 p.e. Kostnadsandelen hittil i år er bedre enn Sparebanken Møres målsetting om en kostnadsandel på maksimalt 45 % i forhold til inntektene.

Resultat etter skatt på 306 mill. kroner er 45 mill. kroner høyere enn etter første halvår i 2015. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 12,6 % omregnet til årsbasis mot 11,2 % etter 1. halvår 2015. Sparebanken Møres strategiske målsetting for egenkapitalrentabilitet er at denne skal være minimum 10 % etter skatt.

Resultat pr egenkapitalbevis etter første halvår utgjør kroner 15,40 (13,10) for konsernet og kroner 20,10 (17,70) for morbanken.

Styret er fornøyd med resultatet etter første halvår 2016.

Visa-transaksjonen
Det vises til tidligere informasjon gitt i årsrapporten for 2015 og i børsmelding 29. juni 2016 vedrørende avtalen mellom Visa Europe Ltd og Visa Inc om salg av samtlige aksjer i Visa Europe. Sparebanken Møre har en interesse i denne transaksjonen gjennom eierskap i Visa Norge FLI som eier 1 aksje i Visa Europe Ltd. Transaksjonen består av et kontantvederlag ved gjennomføring, et kontantvederlag som utbetales etter tre år og konvertible preferanseaksjer.

Visa Norge har 28. juni 2016 bekreftet Sparebanken Møre sin andel av kontantvederlaget til EUR 4,4 millioner. Effekten på resultat før skatt fra denne første delen av kontantvederlaget utgjør i andre kvartal NOK 38 millioner.

RESULTAT I 2. KVARTAL 2016
Resultat etter skatt i 2. kvartal 2016 utgjorde 186 mill. kroner, 1,26 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 139 mill. kroner og 0,98 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2016 ble 15,2 % mot 11,9 % i 2. kvartal i 2015.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 9,30 (7,00) for konsernet og kroner 7,30 (4,80) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 275 mill. kroner er det samme som i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,86 %, som er 0,05 p.e. lavere enn i 2. kvartal 2015.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 106 mill. kroner, 41 mill. kroner høyere enn i 2. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,70 % mot 0,46 % i tilsvarende periode i 2015. Effekten på resultat før skatt fra første del av kontantvederlaget fra Visa-transaksjonen utgjør i andre kvartal 38 mill. kroner. I tillegg er det en kursgevinst på obligasjonsporteføljen på 8 mill. kroner mot et kurstap på 2 mill. kroner i 2. kvartal 2015.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 147 mill. kroner som er 3 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Økningen er knyttet til økning i andre driftskostnader med 3 mill. kroner. Personalkostnadene er på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor og utgjør 83 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 4 årsverk de siste 12 månedene til 381 årsverk.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 38,5 % i 2. kvartal 2016 som er en reduksjon på 3,9 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det en inngang på 3 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,02 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2. kvartal i 2015 var en kostnadsføring på 7 mill. kroner (0,05 %). Gruppevise nedskrivninger er uendret i andre kvartal, innen personkundesegmentet er det en inngang på tap med 2 mill. kroner og innen næringslivssegmentet en inngang på tap på 1 mill. kroner.

Pr utgangen av 2. kvartal 2016 utgjør totale tapsnedskrivninger 332 mill. kroner, tilsvarende 0,64 % av brutto utlån (314 mill. kroner og 0,62 % av brutto utlån). 13 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (18 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av brutto utlån (0,04 %). 58 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (95 mill. kroner), tilsvarende 0,11 % av brutto utlån (0,18 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 262 mill. kroner (201 mill. kroner), og utgjør 0,51 % av brutto utlån (0,40 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 131 mill. kroner. Pr utgangen av 2. kvartal 2016 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 81 mill. kroner for næringsliv og 48 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,25 % av brutto utlån (0,52 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2. kvartal 2016 utgjorde utlån til kunder 51 192 mill. kroner (50 458 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på netto utlån til kunder på totalt 734 mill. kroner, tilsvarende 1,5 %. Utlån til personkunder økte med 6,5 %, mens utlån til næringsliv har hatt en reduksjon på 8,7 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 2. kvartal 2016 69,8 % (66,2 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 5,5 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2016 utgjør innskuddene 31 595 mill. kroner (29 959 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 4,1 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 8,4 % og innskudd fra det offentlige har økt med 9,8 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,4 % (60,8 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 37,0 % (36,1 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 3,6 % (3,1 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 61,7 % ved utgangen av andre kvartal 2016 (59,4 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2. kvartal 2016 ligger over de regulatoriske kapitalkravene, og iht. internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital.

Uavhengig av nivået på den motsykliske bufferen skal konsernets rene kjernekapital minimum utgjøre 13,0 %. Finanstilsynet vil gjennomføre en ny vurdering av konsernets risiko- og kapitalbehov i 2016 og fastsette et individuelt Pilar 2-tillegg.

Inkludert 50 % av resultat hittil i år utgjør ansvarlig kapital 18,5 % (17,4 %), kjernekapital 17,0 % (15,8 %), hvorav ren kjernekapital utgjør 14,5 % (13,5 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal 2016 på 63 mill. kroner, tilsvarende et beregningsgrunnlag på 793 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 81 mill. kroner etter skatt etter første halvår 2016 (97 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved halvårsskiftet hentet inn 15,8 milliarder kroner i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 82 mill. kroner i resultatbidrag i 1. halvår 2016 (96 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et negativt resultatbidrag hittil i 2016 på 1 mill. kroner (1 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 16 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2016. Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av første halvår 2016 var det 5 860 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 30. juni 2016 eide banken 125 485 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FREMOVER
De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal har stabilisert seg de siste månedene. På den ene siden blir veksten i internasjonal økonomi litt lavere i år enn tidligere antatt. På den annen side har oljeprisen etablert seg på et noe høyere nivå enn ved utgangen av 1. kvartal, den norske kronen holder seg svak, rentenivået er lavt og finanspolitikken er ekspansiv. Vi er inne i en periode med betydelige omstillinger i norsk økonomi som så langt i hovedsak synes å ha vært vellykkede. Dette er faktorer som vil påvirke ledigheten i positiv retning gjennom resten av inneværende år. Produksjonen forventes imidlertid fortsatt å falle i oljerelaterte næringer. Samtidig er utviklingen gunstig bl.a. innenfor fiskeri, reiseliv og tradisjonell vare- og tjenesteeksport.

Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt inneværende år.

Arbeidsledigheten i fylket har falt de tre siste månedene også dersom en justerer for normale sesongvariasjoner. I juni falt ledigheten til 2,9 prosent. Dette er samme ledighetsnivå som i landet som helhet. Deler av Møre og Romsdal er imidlertid fortsatt påvirket av den fallende aktiviteten i oljesektoren. Det er derfor en viss risiko for at ledigheten vil kunne øke noe fremover. Lav rente, svak kronekurs, ekspansiv finanspolitikk og nevnte omstillinger forventes å dempe en mulig oppgang i ledigheten også i Møre og Romsdal. Vårt fylke har dessuten en høy eksportandel. På lang sikt vil derfor den svake kronekursen kunne bidra til at arbeidsmarkedet kan utvikle seg bedre i Møre og Romsdal enn i landet som helhet.

Kredittveksten i Norge har vært svakt avtakende gjennom første halvår. Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet både for utlån og innskudd, men banken er konkurransedyktig og registrerer fortsatt god utlånsvekst. Konkurransen innenfor enkelte næringssektorer er tiltakende. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har fokus på kostnadseffektiv drift. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende kostnadsnivå. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet forventes inneværende år å bli innenfor intern målsetting om maksimum kostnadsandel på 45 prosent av inntektene.

Totalt sett forventes det et godt resultat for inneværende år, og en egenkapitalrentabilitet som overstiger måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 30. juni 2016

9. august 2016

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør