Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.20142014
Renteinntekter3724187568371 664
Rentekostnader169223354448864
Netto renteinntekter203195402389800
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester51439987179
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester77141429
Andre driftsinntekter78131427
Netto provisjons- og andre driftsinntekter51449887177
Utbytte12192157159
Netto verdiendring på finansielle instrumenter14162633136
Netto avkastning på finansielle investeringer1518218190295
Sum inntekter2692577186661 272
Kostnader ved ytelser til ansatte7977157155308
Administrasjonskostnader28276459119
Avskrivninger og avsetninger65111021
Andre driftskostnader2528485192
Sum driftskostnader138137280275540
Resultat før tap131120438391732
Tap på utlån, garantier m.v.57131322
Resultat før skatt126113425378710
Skattekostnad34296359129
Resultat for perioden9284362319581
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,604,2018,1515,9529,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,604,2018,1515,9529,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)13,508,0013,508,008,00
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.20142014
Resultat for perioden9284362319581
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)02-279-13
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Resultatført estimatavvik pensjon0000-102
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon000027
Totalresultat for perioden9286360398493