Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kronerNote2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.20142014
Renteinntekter 5025611 0261 1212 237
Rentekostnader 2332934845841 144
Netto renteinntekter9 2692685425371 093
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 51439987178
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 77141429
Andre driftsinntekter 78131431
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 51449887180
Utbytte 11157
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 13173330128
Netto avkastning på finansielle investeringer 14183435135
Sum inntekter 3343306746591 408
Kostnader ved ytelser til ansatte 8381164163324
Administrasjonskostnader 28266459119
Avskrivninger og avsetninger 77131325
Andre driftskostnader 2630505296
Sum driftskostnader 144144291287564
Resultat før tap 190186383372844
Tap på utlån, garantier m.v.3 78151422
Resultat før skatt 183178368358822
Skattekostnad 49479995199
Resultat for perioden 134131269263623
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,756,6013,5013,1531,20
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,756,6013,5013,1531,20
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 13,508,0013,508,008,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kroner 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.20142014
Resultat for perioden 134131269263623
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 02-279-13
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Resultatført estimatavvik pensjon 0000-102
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 000027
Totalresultat for perioden 134133267342535