Note 1

Regnskapsprinsipper

Generelt
Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2015. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

 

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

 

Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 2014. Det har ikke vært noen endringer eller trådt i kraft noen nye standarder så langt i 2015.

 

Det henvises til årsrapporten for 2014 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

 

Note 2

Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring30.06.201530.06.201431.12.2014
Jordbruk og skogbruk406466463
Fiske og fangst3 2472 9353 279
Industri1 7941 6832 217
Bygg og anlegg675768603
Varehandel og hotell542586577
Utenriks sjøfart/supply1 5971 1021 610
Eiendomsdrift6 2295 5975 637
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 016768787
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 2991 6271 311
Offentlig forvaltning21238
Utlandet126130135
Andre144117160
Sum næringsliv/offentlig17 07715 79116 817
Personkunder33 58831 17032 245
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter105111129
Sum50 77047 07249 191
Individuelle nedskrivninger-111-162-141
Gruppevise nedskrivninger-201-144-166
Sum netto utlån50 45846 76648 884
Utlån med flytende rente (amortisert kost)45 48742 77245 250
Utlån med fast rente (virkelig verdi)5 2834 3003 941
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring30.06.201530.06.201431.12.2014
Jordbruk og skogbruk195185163
Fiske og fangst461326457
Industri9061 1971 138
Bygg og anlegg436575484
Varehandel og hotell716630688
Utenriks sjøfart/supply525545311
Eiendomsdrift1 4841 2881 597
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 7641 7961 370
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 6071 8802 009
Offentlig forvaltning928826697
Utlandet4810
Andre2 6822 5732 434
Sum næringsliv/offentlig11 70811 82911 358
Personkunder18 05116 98817 024
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter2002787
Sum29 95929 09528 389
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)29 62328 62927 950
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)336466439
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad     
 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.201431.12.2014
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-26-12-30-8-25
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån25435426
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger61191520
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger768719
Inngang på tidligere konstaterte tap517418
Periodens tapskostnad78151422
      
      
Individuelle nedskrivninger på utlån     
 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.201431.12.2014
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01/01.04139170141166166
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning61191520
Økning i individuelle nedskrivninger i perioden15467
Nye individuelle nedskrivninger i perioden89162029
Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden319411541
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden111162111162141
      
      
Nedskrivning på grupper av utlån     
 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.201431.12.2014
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01/01.04176140166140140
Endring i perioden25435426
Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden201144201144166
      
      
Individuelle avsetninger på garantiansvar     
 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.201431.12.2014
Individuelle avsetninger 01.01/01.0422222
Ny avsetning i perioden00000
Tilbakeføring av avsetninger i perioden00000
Individuell avsetning ved utgangen av perioden22222
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 30.06.201530.06.201431.12.2014
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.654520805030864739
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger308362724373540230637269
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger373812925178543239284308
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.188101981121813
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger9512831431313012212110
Sum individuelle tapsnedskrivninger11320931622114114320123
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.473710614219653926
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger213241892942227218425159
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.260611993556429124964185
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,740,241,721,110,272,740,800,261,83
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,520,181,180,760,211,840,510,201,10
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

 

KLASSIFISERING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:
• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)
• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen
• utlån og fordringer
• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

 

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:
• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner
• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen
• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

 

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

 

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning i fastrenteutlån og -innskudd samt likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da disse porteføljene styres basert på virkelig verdi.

 

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

 

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

 

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

 

KONSERN - 30.06.2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 309 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  940 
Utlån til og fordringer på kunder 5 28345 175 
Sertifikater og obligasjoner 4 680  
Aksjer3  120
Finansielle derivater892   
Sum finansielle eiendeler8959 96347 424120
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 175 
Innskudd fra kunder 33629 623 
Finansielle derivater541   
Verdipapirgjeld  20 201 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 340 
Sum finansielle forpliktelser54133652 339-
     
KONSERN - 30.06.2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  926 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  668 
Utlån til og fordringer på kunder 4 30042 466 
Sertifikater og obligasjoner 5 244  
Aksjer2  293
Finansielle derivater605   
Sum finansielle eiendeler6079 54444 060293
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  640 
Innskudd fra kunder 46628 629 
Finansielle derivater462   
Verdipapirgjeld  18 050 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 539 
Sum finansielle forpliktelser46246648 858-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.201431.12.2014
Sertifikater og obligasjoner-25-9910
Aksjer1-11-192
Valutahandel (for kunder)86151227
Rentehandel (for kunder)611738
Finansielle derivat0697-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter13173330128
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.06.201530.06.2014
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 3091 309926926
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner940940668668
Utlån til og fordringer på kunder45 17545 17542 46642 466
Sum finansielle eiendeler47 42447 42444 06044 060
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 1751 175640640
Innskudd fra kunder29 62329 62328 62928 629
Verdipapirgjeld20 30820 20118 20818 050
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 4191 3401 6381 539
Sum finansielle forpliktelser52 52552 33949 11548 858
KONSERN - 30.06.2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 309  1 309
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 940 940
Utlån til og fordringer på kunder  45 17545 175
Sum finansielle eiendeler1 30994045 17547 424
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 175 1 175
Innskudd fra kunder  29 62329 623
Verdipapirgjeld 20 308 20 308
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 419 1 419
Sum finansielle forpliktelser-22 90229 62352 525
     
KONSERN - 30.06.2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank926  926
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 668 668
Utlån til og fordringer på kunder  42 46642 466
Sum finansielle eiendeler92666842 46644 060
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 640 640
Innskudd fra kunder  28 62928 629
Verdipapirgjeld 18 208 18 208
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 638 1 638
Sum finansielle forpliktelser-20 48628 62949 115
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 30.06.2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 2835 283
Sertifikater og obligasjoner1 7012 979 4 680
Aksjer9 114123
Finansielle derivat 892 892
Sum finansielle eiendeler1 7103 8715 39710 978
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  336336
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 541 541
Sum finansielle forpliktelser-541336877
     
     
KONSERN - 30.06.2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3004 300
Sertifikater og obligasjoner1 6363 608 5 244
Aksjer19 276295
Finansielle derivat 605 605
Sum finansielle eiendeler1 6554 2134 57610 444
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  466466
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 462 462
Sum finansielle forpliktelser-462466928
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
Kjøp/økning2 008-114
Salg/reduksjon8862220
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden382-
Balanseført verdi pr 30.06.155 283114336
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.134 438194526
Kjøp/økning116181
Salg/reduksjon250-141
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden-481-
Balanseført verdi pr 30.06.144 300276466
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter269-41161570
Andre driftsinntekter651124246
Sum inntekter33471401816
Driftskostnader1442826855
Resultat før tap190-21114961
Tap på utlån724-16-10
Resultat før skatt183-45130971
Skattekostnad49    
Resultat etter skatt134    
      
      
Resultat - 30.06.2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter542-12313120
Andre driftsinntekter13226455011
Sum inntekter6742527636211
Driftskostnader291545417310
Resultat før tap383-292221891
Tap på utlån1534-18-10
Resultat før skatt368-632401901
Skattekostnad99    
Resultat etter skatt269    
      
      
Balanse - 30.06.2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)50 4581 02016 64032 7980
Innskudd fra kunder 1)29 9599399 69619 3240
Garantiforpliktelser1 71101 70290
Innskuddsdekning59,492,158,358,90
Antall årsverk3851515616315
      
      
Resultat - 2. kvartal 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter26851161470
Andre driftsinntekter621617236
Sum inntekter330211331706
Driftskostnader1444821696
Resultat før tap186-271121010
Tap på utlån845-10
Resultat før skatt178-311071020
Skattekostnad47    
Resultat etter skatt131    
      
      
Resultat - 30.06.2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter53762322990
Andre driftsinntekter12232354411
Sum inntekter6593826734311
Driftskostnader287714915611
Resultat før tap372-332181870
Tap på utlån14412-20
Resultat før skatt358-372061890
Skattekostnad95    
Resultat etter skatt263    
      
      
Balanse - 30.06.2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)46 76689715 38230 4870
Innskudd fra kunder 1)29 09568710 08918 3190
Garantiforpliktelser1 39301 38580
Innskuddsdekning62,274,065,159,60
Antall årsverk3801485416216
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat2. kv. 20152. kv. 2014
Netto renteinntekter6773
Andre driftsinntekter-11
Sum inntekter6674
Driftskostnader98
Resultat før tap5766
Tap på utlån, garantier m.v.21
Resultat før skatt5565
Skattekostnad1418
Resultat for perioden4147
   
   
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat30.06.201530.06.2014
Netto renteinntekter142149
Andre driftsinntekter7-3
Sum inntekter149146
Driftskostnader1615
Resultat før tap133131
Tap på utlån, garantier m.v.21
Resultat før skatt131130
Skattekostnad3535
Resultat for perioden9695
   
   
Balanse30.06.201530.06.2014
Utlån til kunder16 03015 146
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.06.201530.06.201431.12.2014
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper111734
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap191152152
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS9917
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS121122
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 4162 0061 069
Obligasjoner med fortrinnsrett75025
Gjeld til datterselskap236109122
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS16 03415 14815 546
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 30.06.2015AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll981 0009,92
MP Pensjon430 2824,35
VPF Nordea Norge Verdi327 0733,31
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge320 8243,24
Pareto AS305 1893,09
Wenaasgruppen AS282 0002,85
FLPS - Princ All Sec238 3342,41
Verdipapirfond Pareto Aktiv210 3012,13
Bergen Kommunale Pensjonskasse210 0002,12
VPF Fondsfinans Norge190 0001,92
Sparebanken Møre150 6661,52
Beka Holding AS150 1001,52
Farstad Shipping ASA126 9091,28
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Pareto Verdi Verdipapirfond103 5861,05
Verdipapirfondet Eika utbytte92 0870,93
Odd Slyngstad84 7730,86
Andvord AS71 4000,72
Stiftelsen Kjell Holm60 6350,61
Forsvarets Personellservice53 9600,55
Sum 20 største4 494 61945,46
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital30.06.201530.06.201431.12.2014
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-15-9-11
Overkursfond354353353
Utjevningsfond799683799
Gavefond125125125
Grunnfond2 0441 9322 048
Verdireguleringsfond344734
Foreslått utbytte00133
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00136
Annen egenkapital238196238
Periodens totalresultat2673420
Sum balanseført egenkapital4 8354 6584 844
Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-50-19-20
Verdijusteringer av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi-120-12
Verdireguleringsfond-34-47-34
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-140
Fondsobligasjoner8051 003860
Fradrag overfinansiering pensjon0-700
Justert forventet tap IRB-portefølje foretak/massemarked-255-173-193
Fradrag for foreslått utbytte00-133
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-136
Fradrag for periodens totalresultat-267-3420
Sum kjernekapital5 0224 9955 176
Sum ren kjernekapital4 2173 9924 316
    
Tilleggskapital utover kjernekapital   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital502499501
36 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg02012
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-140
Sum tilleggskapital502505513
Sum tellende ansvarlig kapital5 5245 5005 689
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko   
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter554
Offentlig foretak212221
Institusjoner413851
Foretak293533
Massemarked0026
Pantesikkerhet i eiendom01 064976
Forfalte engasjementer023
Obligasjoner med fortrinnsrett141513
Egenkapitalposisjoner866
Øvrige engasjement937981
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden2111 2661 214
    
Engasjementskategorier i IRB-metode kredittrisiko   
Massemarked pant i fast eiendom570--
Masemarked øvrige engasjementer52--
Foretak SMB884907854
Foretak spesialiserte495419440
Foretak øvrige1850174
Sum kapitalkrav kredittrisiko, IRB-metode2 1861 3261 468
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3972 5922 682
    
Engasjementskategorier markedsrisiko   
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)18021
Sum kapitalkrav markedsrisiko18021
Operasjonell risiko (basismetoden)190180179
Fradrag i kapitalkravet0-14-14
Sum kapitalkrav før overgangsregel2 6052 7582 868
Tillegg kapitalkrav som følge av overgangsregel 1)000
Sum kapitalkrav2 6052 7582 868
    
Beregningsgrunnlag (risikovektet volum)   
Beregningsgrunnlag før overgangsregel32 58034 56036 036
Tillegg beregningsgrunnlag som følge av overgangsregel 1)000
Sum beregningsgrunnlag32 58034 56036 036
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 466-1 622
    
1) På grunn av overgangsregel kan minstekrav til nivå på beregningsgrunnlaget ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene.
    
    
Bufferkrav   
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent815-900
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent977-1 081
Sum bufferkrav til ren kjernekapitral1 792-1 981
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav959-713
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget inkl. overgangsregel
Ansvarlig kapital17,015,915,8
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet17,416,4 
Kjernekapital15,414,714,4
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,815,2 
Ren kjernekapital13,011,812,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet13,512,3 
    
Kapitaldekningen er pr 30.06.2015 beregnet etter IRB for massemarked og IRB-grunnleggende metode for foretak.