Kontantstrømoppstilling konsern

Beløp i mill. kroner30.06.201530.06.201431.12.2014
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 1611 5272 262
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-522-610-851
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag157
Driftsutbetalinger-244-244-513
Utbetalinger av skatt-204-188-188
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner22147-446
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-1 793-181-2 223
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter211-354-546
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 1692-2 498
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer9561 0792 594
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-939-1 179-2 137
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.011
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-29-6-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-14-76-454
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-26-181-29
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 571760332
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner628-467-559
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 5692 1496 258
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 142-2 570-4 956
Utbetalinger av utbytte-133-79-79
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-6731328
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 426-1761 324
    
Netto endring likvider1 231-355-1 203
Likviditetsbeholdning 01.01781 2811 281
Likviditetsbeholdning 30.06/31.121 30992678