Erklæring

Erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-6

Vi bekrefter at konsernets og bankens halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2015 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, som er godkjent av EU, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

 

Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende:
– oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet
– beskrivelse av de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode
– beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner.

Ålesund, 30. juni 2015

5. august 2015

 

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder

ROY REITE, Styrets nestleder

RAGNA BRENNE BJERKESET

HENRIK GRUNG

RITA CHRISTINA SÆVIK

ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK

HELGE KARSTEN KNUDSEN

 

OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør