Balanse morbank

BALANSE MORBANK    
Eiendeler    
Beløp i mill. kroner30.06.201530.06.201431.12.2014 
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 30992678 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 2032 5172 076 
Utlån til og fordringer på kunder34 58031 77733 495 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer4 5485 0364 588 
Finansielle derivater549365503 
Aksjer og andre verdipapirer123295126 
Eierinteresser i konsernselskaper1 1711 0711 071 
Eiendel ved utsatt skatt40640 
Immaterielle eiendeler501931 
Varige driftsmidler495254 
Andre eiendeler15220653 
Sum eiendeler44 77442 27042 115 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kroner30.06.201530.06.201431.12.2014 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 397733651 
Innskudd fra kunder29 97429 11028 407 
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer6 0715 3985 874 
Finansielle derivater490459713 
Andre forpliktelser641376204 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter10110777 
Andre avsetninger og forpliktelser7030202 
Fondsobligasjoner8381 038878 
Ansvarlige lån502501501 
Sum forpliktelser40 08437 75237 507 
Egenkapitalbevis989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-15-9-11 
Overkurs354353353 
Innskutt egenkapital1 3281 3331 331 
Grunnfondskapital2 0441 9322 048 
Gavefond125125125 
Utjevningsfond799683799 
Verdireguleringsfond344734 
Annen egenkapital00269 
Totalresultat for perioden3603980 
Opptjent egenkapital3 3623 1853 276 
Sum egenkapital4 6904 5184 608 
Sum forpliktelser og egenkapital44 77442 27042 115 
Garantier1 7111 3931 660