Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote30.06.201530.06.201431.12.2014 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 1 30992678 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 9406681 161 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 50 45846 76648 884 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 4 6805 2444 771 
Finansielle derivater5 7 892605898 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 123295126 
Eiendel ved utsatt skatt 31031 
Immaterielle eiendeler 501932 
Varige driftsmidler 262263264 
Andre eiendeler 15721460 
Sum eiendeler 58 90255 00056 305 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote30.06.201530.06.201431.12.2014 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 1 175640548 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 29 95929 09528 389 
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 6 20 20118 05019 872 
Finansielle derivater5 7 541462713 
Andre forpliktelser 681415275 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 10010777 
Utsatt skatteforpliktelse 040 
Andre avsetninger og forpliktelser 7030207 
Fondsobligasjoner5 6 8381 038878 
Ansvarlige lån5 6 502501501 
Sum forpliktelser 54 06750 34251 460 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -15-9-11 
Overkurs 354353353 
Innskutt egenkapital 1 3281 3331 331 
Grunnfondskapital 2 0441 9322 048 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 799683799 
Verdireguleringsfond 344734 
Annen egenkapital 238196507 
Totalresultat for perioden 2673420 
Opptjent egenkapital 3 5073 3253 514 
Sum egenkapital 4 8354 6584 845 
Sum forpliktelser og egenkapital 58 90255 00056 305 
Garantier 1 7111 3931 660