Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT 1. HALVÅR 2015

Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2015 ble 368 mill. kroner mot 358 mill. kroner etter første halvår 2014. Sum inntekter var 15 mill. kroner høyere enn etter samme periode i 2014. Økningen i sum inntekter skyldes økt rentenetto med 5 mill. kroner og økte andre inntekter med 10 mill. kroner. Sammenlignet med første halvår 2014 er kostnadene 4 mill. kroner høyere, mens tap på utlån og garantier er 1 mill. kroner høyere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

 

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 43,2 %. Dette er en reduksjon i forhold til de første seks månedene i 2014 med 0,4 p.e. Kostnadsandelen hittil i år er godt innenfor Sparebanken Møres målsetting om en kostnadsandel på maksimalt 50 % i forhold til inntektene.

 

Resultat etter skatt på 269 mill. kroner er 6 mill. kroner høyere enn etter første halvår i 2014. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 11,6 % omregnet til årsbasis mot 12,1 % etter 1. halvår 2014. Sparebanken Møres strategiske målsetting for egenkapitalrentabilitet er at denne skal være minimum 10 % etter skatt.

 

Resultat pr. egenkapitalbevis etter første halvår er kr 13,50 mot kr 13,15 for samme periode i fjor.

 

Styret er fornøyd med resultatet etter første halvår 2015.

 

RESULTAT I 2. KVARTAL 2015

Resultat etter skatt i 2. kvartal 2015 utgjorde 134 mill. kroner, 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 131 mill. kroner og 0,99 % for tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2015 ble 11,5 % mot 12,1 % i 2. kvartal i 2014.

 

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kr 6,75 (6,60) for konsernet og kr 4,60 (4,20) for morbanken.

 

Rentenetto

Netto renteinntekter på 269 mill. kroner er 1 mill. kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,89 %, som er 0,12 p.e. lavere enn i 2. kvartal 2014.

 

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen.

 

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter ble 65 mill. kroner, 3 mill. kroner høyere enn i 2. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,46 %, det samme som i tilsvarende periode i 2014. Hovedforklaringen på økningen er økte inntekter fra renteforretninger med kunder og økte inntekter fra garantiprovisjoner. Verdiendring på obligasjonsporteføljen viser et kurstap på 9 mill. kroner, mot en kursgevinst på 9 mill. kroner på samme tid i fjor.

 

Kostnader

Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 144 mill. kroner, noe som er uendret fra samme kvartal i fjor. Andre driftskostnader er redusert med 2 mill. kroner og personalkostnadene er økt med 2 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Bemanningen i konsernet er økt med 5 årsverk de siste 12 månedene, til 385 årsverk.

 

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 42,7 % i 2. kvartal 2015, som er en reduksjon på 0,7 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor. 

Tapsnedskrivning og mislighold

Regnskapet er i kvartalet belastet med 7 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,05 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2. kvartal i 2014 var 8 mill. kroner (0,06 %). Tap på utlån og garantier i 2. kvartal 2015 fordeler seg med en økning i gruppevise nedskrivninger på 25 mill. kroner, en inngang på tap innen næringslivssegmentet med 18 mill. kroner og ingen tap innen personkundesegmentet.

 

Ved utgangen av 2. kvartal 2015 utgjør totale tapsnedskrivninger 314 mill. kroner, tilsvarende 0,62 % av brutto utlån (308 mill. kroner og 0,65 % av brutto utlån). 18 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (19 mill. kroner), noe som utgjør 0,04 % av brutto utlån (0,04 %). 95 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (143 mill. kroner), tilsvarende 0,18 % av brutto utlån (0,30 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 201 mill. kroner (144 mill. kroner), og utgjør 0,40 % av brutto utlån (0,31 %).

 

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 95 mill. kroner. Pr utgangen av 2. kvartal 2015 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 199 mill. kroner for næringsliv og 61 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,52 % av brutto utlån (0,76 %).

 

Utlån- og innskuddsvekst

Ved utgangen av 2. kvartal 2015 utgjorde netto utlån til kunder 50 458 mill. kroner (46 766 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på netto utlån til kunder på totalt 3 692 mill. kroner, tilsvarende 7,9 %. Utlån til personkunder økte med 7,8 %, mens utlån til næringsliv har hatt en økning på 8,1 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 2. kvartal 2015 66,2 % (66,4 %).

 

Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 3,0 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2015 utgjør innskuddene 29 959 mill. kroner (29 095 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 6,3 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv er redusert med 2,1 % og innskudd fra det offentlige er økt med 12,3 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,8 % (59,0 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 36,1 % (38,0 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 3,1 % (3,0 %).

 

Innskudd som andel av utlån utgjør 59,4 % ved utgangen av andre kvartal 2015 (62,2 %).

 

KAPITALDEKNING

Konsernets rene kjernekapital skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen. Sparebanken Møre er ikke definert som systemkritisk institusjon. Uavhengig av nivået på den motsykliske bufferen skal ren kjernekapital i henhold til konsernets strategi Møre 2019 minimum utgjøre 13,5 %.

 

Pr 2. kvartal 2015 er konsernets kapitaldekning rapportert i henhold til IRB for massemarkedsengasjement og IRB grunnleggende for foretak for kredittrisiko. Sparebanken Møre har ikke kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal 2015.

 

Konsernets kapitaldekning er ved utgangen av 2. kvartal 2015 over de regulatoriske kapitalkravene, og iht. internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av opptjent resultat hittil i år utgjør ansvarlig kapital 17,4 % (16,4 %), kjernekapital 15,8 % (15,2 %), hvorav ren kjernekapital utgjør 13,5 % (12,3 %).
 
DATTERSELSKAPER

Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 97 mill. kroner etter skatt etter første halvår 2015 (95 mill. kroner).

 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har hittil hentet inn 14,2 mrd. kroner i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 96 mill. kroner i resultatbidrag i 1. halvår 2015 (95 mill. kroner).

 

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag hittil i 2015 på 1 mill. kroner (0 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 16 årsverk i selskapet.

 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2015. Det er ingen ansatte i selskapet.

 

EGENKAPITALBEVIS

Ved utgangen av første halvår 2015 var det 5 834 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. 

 

Pr 30. juni 2015 eide banken 150 666 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

 

UTSIKTENE FREMOVER

Selv med tiltakende usikkerhet gjennom kvartalet er de makroøkonomiske rammebetingelsene for fylket samlet fortsatt tilfredsstillende.

 

Det ligger an til en nedgang i petroleumsinvesteringene i år som følge av fallet i oljeprisen og oljeselskapenes fokus på kostnadskutt. Dessuten er det betydelige indirekte virkninger gjennom leverandørleddet. Som følge av dette vil arbeidsledigheten i fylket trolig øke noe gjennom inneværende år. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal vil likevel fortsatt være blant de laveste i landet. I juni var den registrerte ledigheten i fylket 2,4 % mot 2,8 % i landet sett under ett.

 

På den annen side bidrar svekkelsen av kronekursen til bedret konkurranseevne for våre eksportnæringer, samt for importkonkurrerende virksomhet. Videre vil den siste tids nedgang i – og vedvarende lave lånerenter føre til økt kjøpekraft i husholdningssektoren og redusere rentekostnadene for næringslivet. Endelig vil oljeprisfallet kunne være et bidrag til økt vekst i euroområdets økonomi gjennom lavere kostnader for næringslivet. Disse faktorene vil delvis kunne motvirke de negative virkningene av nedgangen i oljesektoren og oljerelaterte næringer. Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt og innenfor bankens planer i 2015.

 

Konkurransesituasjonen i bankens markedsområde er høy og skjerpet, men banken er konkurransedyktig og registrerer fortsatt god utlånsvekst både i person- og næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten i 2015 vil avta gjennom året og totalt sett vil bli svakere enn det vi har sett de siste årene innenfor personmarkedet, men opprettholdt innenfor næringslivsmarkedet. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

 

Sammen med flere norske banker ble Sparebanken Møres offisielle Moody’s-rating tatt under vurdering for mulig oppgradering i første kvartal. Ratingbyrået Moody’s konkluderte 11.5.2015 med en oppgradering av Sparebanken Møre. Bankens «stand alone rating» (BCA) endte på baa1. Ingen av de norske regionbankene har høyere kredittrating. Bankens langsiktige rating ligger nå på A2 (stabil). Møre Boligkreditt AS opprettholder den beste ratingen, Aaa-rating, på sine utstedelser. Konsernet opplever god tilgjengelighet på stabil og langsiktig finansiering i det norske og internasjonale fundingmarkedet. I tillegg til offisielle kredittratinger er dette også en følge av konsernets gode soliditet og stabilt gode resultater over tid. Langsiktig finansiering i det norske og internasjonale fundingmarkedet vil også fremover bli balansert med en god innskuddsutvikling.

 

Kostnadseffektivitet har hatt stor fokus i Sparebanken Møre. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende nivå på totale kostnader i forhold til inntekter. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet vil for innværende år bli godt innenfor intern målsetting. Totalt sett forventes et godt resultat for inneværende år.
 

Ålesund, 30. juni 2015

5. august 2015

 

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder

ROY REITE, Styrets nestleder

RAGNA BRENNE BJERKESET

HENRIK GRUNG

RITA CHRISTINA SÆVIK

ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK

HELGE KARSTEN KNUDSEN

 

OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør