Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20241. kv. 20232023
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost8676172 932
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi168117560
Rentekostnader5983551 825
Netto renteinntekter4373791 667
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5657257
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester101041
Andre driftsinntekter131150
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5958266
Utbytte136152154
Netto verdiendring på finansielle instrumenter17043
Netto resultat fra finansielle instrumenter153152197
Sum andre inntekter212210463
Sum inntekter6495892 130
Lønn m.v.118105458
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler151459
Andre driftskostnader8571308
Sum driftskostnader218190825
Resultat før tap4313991 305
Tap på utlån, garantier m.v.2028-68
Resultat før skatt4113711 373
Skattekostnad6751296
Resultat for perioden3443201 077
Tilordnet egenkapitaleiere3313091 029
Tilordnet fondsobligasjonseiere131148
    
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)3,323,1010,34
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)3,323,1010,34
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,004,00
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20241. kv. 20232023
Resultat for perioden3443201 077
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring basisspreader000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon001
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon000
Totalresultat for perioden3443201 078
Tilordnet egenkapitaleiere3313091 030
Tilordnet fondsobligasjonseiere131148
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.