Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note1. kv. 20241. kv. 20232023
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 1 2498884 221
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 208144695
Rentekostnader 9495873 016
Netto renteinntekter3 5084451 900
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5657258
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 101042
Andre driftsinntekter 8834
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5455250
Utbytte 401
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 12044
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 16045
Sum andre inntekter7 7055295
Sum inntekter 5785002 195
Lønn m.v. 124111482
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 131249
Andre driftskostnader 9175328
Sum driftskostnader8 228198859
Resultat før tap 3503021 336
Tap på utlån, garantier m.v.5 1733-53
Resultat før skatt 3332691 389
Skattekostnad 7962334
Resultat for perioden 2542071 055
Tilordnet egenkapitaleiere 2411961 007
Tilordnet fondsobligasjonseiere 131148
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 2,411,9610,12
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 2,411,9610,12
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,004,00
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner) 1. kv. 20241. kv. 20232023
Resultat for perioden 2542071 055
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader -6-1-37
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 108
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 001
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 000
Totalresultat for perioden 2492061 027
Tilordnet egenkapitaleiere 236195979
Tilordnet fondsobligasjonseiere 131148
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.