Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2024. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2023.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB (Internal Rating Based Approach) grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Sparebanken Møre søkte Finanstilsynet 21. desember 2021 om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket. Banken mottok svar på søknaden 22. juni 2023 hvor Finanstilsynet innvilget de omsøkte modellene for bedriftsmarkedet. Modellendringene økte ren kjernekapitaldekning med 0,7 p.p. Sparebanken Møre innarbeidet de nye modellene i 4. kvartal 2023. Finanstilsynet har i brev av 18.01.2024 avslått bankens søknad om modellendringer for personmarkedet, og banken vil sende ny søknad som tar hensyn til Finanstilsynets tilbakemeldinger.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 16,15 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 4,5 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. Finanstilsynet gjennomførte SREP i 2023. Det individuelle Pilar 2-kravet for Sparebanken Møre er på 1,6 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent. Kapitalen som skal inngå i nytt Pilar 2 krav som følge av ovennevnte SREP skal bestå av minimum 56,25 prosent ren kjernekapital (0,9 prosent) og minimum 75 prosent kjernekapital.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som minimum skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

Finanstilsynet godkjente 15. juni 2023 en søknad om erverv av egne egenkapitalbevis. Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at tilbakekjøpene ikke reduserer ren kjernekapital med mer enn 64,9 millioner kroner. Sparebanken Møre har gjort fradrag i ren kjernekapital for 64,9 millioner kroner fra det tidspunkt tillatelsen ble gitt frem til tillatelsens gyldighet gikk ut 12. mars 2024. Det er dermed ikke gjort fradrag for ramme pr 31.03.24. Ny søknad om erverv av egne egenkapitalbevis er sendt Finanstilsynet for godkjennelse.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Finanstilsynet har i brev av 10. november 2023 fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2024 til 35,7 prosent og minstekravet til etterstillelse til 28,7 prosent.

 

Balanseført egenkapital31.03.202431.03.202331.12.2023
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-3-2-4
Overkursfond360359359
Fondsobligasjoner (AT1)903650650
Grunnfondskapital3 4763 3353 475
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 2062 0672 205
Foreslått utbytte3710371
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet3760376
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser-1316-13
Annen egenkapital134158147
Periodens resultat249206-
Sum balanseført egenkapital9 1737 9038 680
    
Kjernekapital (T1)31.03.202431.03.202331.12.2023
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-63-57-59
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-18-17-17
Fradrag overfinansiering pensjon-51-40-48
Fradrag resterende tillatelse for erverv av egne egenkapitalbevis00-61
Fondsobligasjoner (AT1)-903-650-650
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-226-553-242
Fradrag for foreslått utbytte-3710-371
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-3760-376
Fradrag for periodens totalresultat-249-206-
Sum ren kjernekapital (CET1)6 9166 3806 856
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital903650650
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)7 8197 0307 506
    
Tilleggskapital (T2)31.03.202431.03.202331.12.2023
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital857990857
Sum tilleggskapital (T2)857990857
    
Netto ansvarlig kapital8 6768 0208 363
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden31.03.202431.03.202331.12.2023
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter411374389
Offentlig foretak207210207
Institusjoner3557240
Obligasjoner med fortrinnsrett560553550
Egenkapitalposisjoner348198347
Øvrige engasjement591914547
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 4722 2562 280
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode31.03.202431.03.202331.12.2023
Massemarked pant i fast eiendom12 09311 57511 995
Massemarked øvrige engasjementer307327295
Foretak19 60419 27519 444
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode32 00431 17731 734
    
Markedsrisiko (standardmetoden)18384161
Operasjonell risiko (basismetoden)3 4242 9963 424
Risikovektede eiendeler38 08336 51337 599
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 7141 6431 692
    
Bufferkrav:31.03.202431.03.202331.12.2023
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent952913940
Systemrisikobuffer, 4,5 prosent (3,0 % pr 31.03.23)1 7141 0951 692
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,5 prosent952913940
Sum bufferkrav til ren kjernekapital3 6182 9213 572
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 5841 8161 592
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.03.202431.03.202331.12.2023
Ansvarlig kapital22,822,022,2
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet23,122,2-
Kjernekapital20,519,320,0
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet20,819,5-
Ren kjernekapital18,217,018,2
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,517,7-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.202431.03.202331.12.2023
Beregningsgrunnlag102 70696 53199 794
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,67,37,5
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,77,4-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2024KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter5080951942181
Andre driftsinntekter70-182826268
Sum inntekter578-181232202449
Driftskostnader228-17414614810
Resultat før tap350-18217496-1
Tap på utlån170026-90
Resultat før skatt333-182148105-1
Skattekostnad79     
Resultat for perioden254     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2024KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)83 541-1061 61627 48354 5480
Avsetning for forventet tap utlån-2810-1-186-940
Netto utlån til kunder83 260-1061 61527 29754 4540
Innskudd fra kunder 1)48 191-9087315 29532 1130
Garantiforpliktelser1 648001 64620
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser300300
Innskuddsdekning57,784,954,055,758,90,0
Antall årsverk41601566217424
       
       
Resultat - 1. kvartal 2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter4450641662150
Andre driftsinntekter55-161323278
Sum inntekter500-16771892428
Driftskostnader198162421308
Resultat før tap302-32751471120
Tap på utlån33002850
Resultat før skatt269-32751191070
Skattekostnad62     
Resultat for perioden207     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)78 217-1091 26925 23251 8250
Avsetning for forventet tap utlån-35000-255-950
Netto utlån til kunder77 867-1091 26924 97751 7300
Innskudd fra kunder 1)44 225-6781214 40829 0720
Garantiforpliktelser1 305001 30230
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser18001800
Innskuddsdekning56,561,564,057,156,10,0
Antall årsverk38701454018220
       
       
Resultat - 31.12.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 90012567458980
Andre driftsinntekter295-689311412234
Sum inntekter2 195-673498591 02034
Driftskostnader859-6420916451634
Resultat før tap1 336-31406955040
Tap på utlån-5300-6290
Resultat før skatt1 389-31407574950
Skattekostnad334     
Resultat for perioden1 055     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)81 834-1071 48526 52453 9320
Avsetning for forventet tap utlån-2620-1-159-1020
Netto utlån til kunder81 572-1071 48426 36553 8300
Innskudd fra kunder 1)47 410-10087315 25431 3830
Garantiforpliktelser1 249001 24720
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser400400
Innskuddsdekning57,993,558,857,558,20,0
Antall årsverk40001485917023
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapene Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat1.kv. 20241.kv. 202331.12.2023
Netto renteinntekter7067237
Andre driftsinntekter-4-5-14
Sum inntekter6662223
Driftskostnader151458
Resultat før tap5148165
Tap på utlån-201
Resultat før skatt5348164
Skattekostnad121036
Resultat for perioden4138128
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse31.03.202431.03.202331.12.2023
Utlån til kunder31 96032 24032 357
Egenkapital1 6741 6031 665
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
31.03.2024KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk7020-1-837730
Fiske og fangst5 475-2-38025 437
Industri3 916-6-7-2263 887
Bygg og anlegg1 220-2-6-2141 195
Varehandel og hotell1 284-2-5-291 284
Supply/Offshore1 689-50001 684
Eiendomsdrift8 889-11-8-81018 963
Faglig/finansiell tjenesteytelse934-1-1-223953
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland4 698-7-6-5394 719
Sum næringsliv28 807-36-72-6822128 852
Personkunder51 407-10-46-493 10654 408
Sum utlån og fordringer på kunder80 214-46-118-1173 32783 260
       
       
31.03.2023KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6330-1-341670
Fiske og fangst4 489-3-4024 484
Industri3 542-7-11-473 527
Bygg og anlegg1 084-2-6-461 078
Varehandel og hotell1 316-2-4-381 315
Supply/Offshore1 433-3-5-13901 286
Eiendomsdrift8 587-8-8-52598 825
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 112-1-3-1161 123
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 840-7-5-2383 864
Sum næringsliv26 036-33-47-16137726 172
Personkunder48 831-12-56-412 97451 696
Sum utlån og fordringer på kunder74 867-45-103-2023 35177 868
       
       
31.12.2023KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk7110-3-841741
Fiske og fangst4 998-1-26024 973
Industri3 526-5-9-463 514
Bygg og anlegg1 160-2-6-2161 137
Varehandel og hotell1 200-1-4-391 201
Supply/Offshore1 600-90001 591
Eiendomsdrift8 957-11-7-8979 028
Faglig/finansiell tjenesteytelse797-1-1-225818
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland4 865-6-7-5394 886
Sum næringsliv27 814-36-63-5122527 889
Personkunder50 737-11-54-473 05853 683
Sum utlån og fordringer på kunder78 551-47-117-983 28381 572
Innskudd med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, innskudd med fast rente med løpetid under ett år er målt til amortisert kost og innskudd med fast rente med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og er sikret med renteswapper.
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring31.03.202431.03.202331.12.2023
Jordbruk og skogbruk380334278
Fiske og fangst1 5771 6031 556
Industri3 6603 4543 387
Bygg og anlegg812832967
Varehandel og hotell1 0429931 098
Eiendomsdrift2 5942 2842 502
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 7675 1185 308
Offentlig forvaltning288647657
Andre2 3422 0802 431
Sum næringsliv/offentlig18 46217 34518 184
Personkunder29 72926 88029 226
Sum48 19144 22547 410
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell viser vi til note 9 i årsregnskapet for 2023.

Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse K, M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

Det er gjennomført en individuell tapsvurdering med tapsavsetning for kunder i risikoklasse N. I forbindelse med individuell tapsvurdering utarbeides 3 scenarier med beregning av vektet nåverdi av fremtidig kontantstrøm etter realisering av sikkerheter. I de tilfeller vektet nåverdi av kontantstrøm er positiv etter realisering av sikkerhetsstillelsen, benyttes modellbasert tapsavsetning etter ECL-modellen.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer.

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng
  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager

Det benyttes makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

Kredittrisikoen vurderes å ha økt vesentlig dersom kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Positiv migrering i kredittrisiko
En konto migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En konto migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Konti som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Kunder som er i karantene (minst 3 eller 12 måneder) etter mislighold holdes i utgangspunktet i steg 3. Kunden kan flyttes til steg 2 ved overstyring, dersom det vurderes å være beste estimat for forventet tap.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst. For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for de nærmeste fem år. Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er lik den som benyttes i kapitaldekningsregelverket.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser og de nye avtalebetingelsene ikke ville bli gitt dersom skyldneren ikke hadde hatt betalingsproblemer. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller svakheter i modellen som vil påvirke forventet tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier, samt en vurdering av makrofaktorer og vekting av scenarier. 

Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Norges Bank besluttet på møtet 13. desember 2023 å sette styringsrenten opp fra 4,25 til 4,5 prosent. Slik de nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover. Det er lav vekst i norsk økonomi. Etter at veksten avtok i første halvår 2023, var BNP for Fastlands-Norge om lag uendret fra andre til tredje kvartal. Husholdningenes konsum har samlet sett falt så langt i år og har vært litt lavere enn ventet i forrige rapport fra Norges Bank.

Norges Bank anslår at den gjennomsnittlige boliglånsrenten vil stige til om lag 5,7 prosent neste år. Økte renter og høy prisvekst har dempet etterspørselen i norsk økonomi, og det ventes at husholdningenes konsum og boliginvesteringer utvikler seg svakt i år og neste år. På den annen side har kronesvekkelsen bedret den kostnadsmessige konkurranseevnen for norske bedrifter. Det trekker i retning av økt eksport. Høy aktivitet i petroleumsrettede næringer vil løfte aktiviteten både i år og neste år.

Utsikter til økende offentlig etterspørsel gjennom hele prognoseperioden trekker også i retning av økt aktivitet. Gjennom 2025 og 2026 venter Norges Bank at den økonomiske aktiviteten vil ta seg gradvis opp, i hovedsak som følge av høyere privat konsum. Det ventes at rentebelastningen øker litt videre gjennom neste år før den gradvis avtar utover i prognoseperioden. Avdempingen vil skje både som følge av lavere gjeldsbelastning og lavere styringsrente over tid. Svak vekst i sysselsettingen de nærmeste årene gjør at Norges Bank venter at arbeidsledigheten vil ta seg noe opp.

Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon.

Regnskapsført ECL pr 31.03.2024 er basert på en scenariovekting med 70 % vekt på basis-scenariet (normal utvikling), 20 % vekt på worst case-scenariet og 10 % vekt på best case-scenariet. Vektingene er beholdt uendret fra 1. kvartal 2022 da vektingen for worst case -scenariet ble økt fra 10 % til 20 % mens vektingen for best case -scenariet ble redusert fra 20 % til 10 % som følge krigen i Ukraina, sterk økning i energi- og råvarepriser og utsikter til varig høyere inflasjon og rentenivå.

Klimarisiko og beregning av forventet tap
Banken er i en prosess for å kartlegge og synliggjøre klimarisiko i bankens utlånsportefølje og innenfor de ulike bransjene. Vurderingene er så langt en kvalitativ analyse, mangel på data og varierende kvalitet på data og erfaring gjør den kvantitative og objektive vurderingen utfordrende. Klimarisiko rapporteres i tråd med TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosure) i eget avsnitt i årsrapporten for 2023.

ECL-modellen skal være forventningsrettet og banken har så langt vurdert at de kvalitative klimarisikoanalysene er beheftet med stor grad av usikkerhet og dermed ikke hensyntatt i vurdering av forventet kredittap. Banken vil tilstrebe å finne god metodikk for å implementere klimarisiko i modell for forventet kredittap på foretaksporteføljen.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN1. kv. 20241. kv. 20232023
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)-279
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)-1616
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)3113
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte1814-114
Konstaterte tap dekket av tidligere individuell tapsavsetning0023
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning076
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-6
Tap på utlån og garantier1733-53
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 31.03.2024Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20234812098266
Tilgang av nye engasjement1012224
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-6-2-17
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-410-3
Migrering til steg 14-13-2-11
Migrering til steg 2-210-62
Migrering til steg 30-5116
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1717
ECL 31.03.202447119118284
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM104649105
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL367268176
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser1113
     
     
KONSERN - 31.03.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.202239104198341
Tilgang av nye engasjement95014
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-3-3-1-7
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert1214
Migrering til steg 13-120-9
Migrering til steg 2-315-111
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1111
ECL 31.03.202346110212368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM125641109
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL3347161241
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser171018
     
     
KONSERN - 31.12.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.202239104198341
Tilgang av nye engasjement1931252
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-25-8-42
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-311-1
Migrering til steg 18-300-22
Migrering til steg 2-643-235
Migrering til steg 30-42016
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---113-113
ECL 31.12.20234812098266
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM115447112
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL366351150
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser1304
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.03.2024Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)62 1691 473-63 642
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)11 1737 569-18 742
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)9353 272-4 207
PD = 100 %--494494
Sum brutto engasjement74 27712 31449487 085
- avsetning for forventet tap (ECL)-47-119-118-284
Sum netto engasjement *)74 23012 19537686 801
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering203-203-0
     
     
KONSERN - 31.03.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 0595 215-62 274
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 7785 65321213 643
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7032 250-3 953
PD = 100 %-4597231 182
Sum brutto engasjement66 54013 57793581 052
- avsetning for forventet tap (ECL)-46-110-212-368
Sum netto engasjement *)66 49413 46772380 684
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering778-527-2510
     
     
KONSERN - 31.12.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)59 3083 032-62 340
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)10 1097 709-17 818
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 6483 008-4 656
PD = 100 %--425425
Sum brutto engasjement71 06513 74942585 239
- avsetning for forventet tap (ECL)-48-120-98-266
Sum netto engasjement *)71 01713 62932784 973
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering416-416-0
     
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager). Kunder som har vært i mislighold må være i «karantene» med 100 % PD i minst tre måneder før de igjen kan scores som «friske». Disse kundene inngår i brutto kredittforringede engasjementer.
 31.03.202431.03.202331.12.2023
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager854639854045965640
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer4091582511 145149996329166163
Brutto kredittforringede engasjementer4942042901 2301891 041425222203
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager2612141697261412
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer92375519831167723339
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer118496921440174984751
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager593425693138704228
Netto øvrige kreditforringede engasjementer317121196947118829257133124
Netto kredittforringede engasjementer3761552211 016149867327175152
          
Brutto utlån konsern83 54154 51329 02878 21851 80526 41381 83453 79528 039
Garantier konsern1 64821 6461 30531 3021 24921 247
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,57%0,36%0,95%1,55%0,37%3,76%0,51%0,41%0,69%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,44%0,27%0,72%1,28%0,29%3,13%0,39%0,33%0,52%
          
          
Engasjementer i karantene *)31.03.202431.03.202331.12.2023
KONSERNSumPMNLSumPMNLTotalRetailCorporate
Brutto engasjementer i karantene886226508434651117239
Brutto engasjementer i karantene i % av brutto kredittforringede engasjementer18%30%9%41%23%45%26%32%19%
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)1.kv 20241.kv 20232023
Garantiprovisjoner7727
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7729
Inntekter fra fondssalg/verdipapir2317
Inntekter fra aktiv forvaltning131147
Inntekter fra betalingsformidling212195
Andre gebyrer og provisjonsinntekter6843
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5657258
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-10-10-42
Inntekter eiendomsmegling8833
Øvrige driftsinntekter001
Andre driftsinntekter8834
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5455250
Renteforretninger (for kunder)2216
Valutaforretninger (for kunder)101031
Mottatt utbytte401
Kursgevinst/-tap aksjer-4510
Kursgevinst/-tap obligasjoner5-12-2
Verdiendring på fastrenteutlån-18217
Derivat knyttet til fastrenteutlån18-9-26
Verdiendring på utstedte obligasjoner-254-928-1172
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner2549321173
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-1-2-3
Netto resultat fra finansielle instrumenter16045
Sum andre inntekter7055295

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment. 

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 1.kv 2024KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon70700
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7-3280
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer21010
Inntekter fra aktiv forvaltning130760
Inntekter fra betalingsformidling2125140
Andre gebyrer og provisjonsinntekter62130
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester56222320
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-10-3-1-60
Inntekter eiendomsmegling80008
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter80008
Netto provisjons- og andre driftsinntekter54-121268
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 1.kv 2023KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon71600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7-1170
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer30030
Inntekter fra aktiv forvaltning110650
Inntekter fra betalingsformidling2125140
Andre gebyrer og provisjonsinntekter82240
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester57420330
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-10-2-1-70
Inntekter eiendomsmegling80008
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter80008
Netto provisjons- og andre driftsinntekter55219268
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2023KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon2702700
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2923240
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1730140
Inntekter fra aktiv forvaltning47323210
Inntekter fra betalingsformidling95920660
Andre gebyrer og provisjonsinntekter43322180
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester25820951430
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-42-16-2-240
Inntekter eiendomsmegling3300033
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter3410033
Netto provisjons- og andre driftsinntekter25059311933
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)1. kv 20241.kv 20232023
Lønn9181343
Pensjonskostnader8625
Arbeidsgiveravgift og finansskatt191882
Andre personalkostnader6632
Lønn m.v.124111482
Avskrivninger131249
Driftskostnader egne og leide lokaler5519
Vedlikehold driftsmidler228
IT-kostnader5438168
Markedsføringskostnader10947
Kjøp av eksterne tjenester8732
Porto, telefon, aviser m.v.239
Reisekostnader116
Formuesskatt3212
Andre driftskostnader6827
Sum andre driftskostnader9175328
Sum driftskostnader228198859
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: 

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt: 

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Fastrenteinnskudd fra kunder med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og sikret med renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.03.2024Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 599599
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 0301 030
Utlån til og fordringer på kunder3 32779 93383 260
Sertifikater og obligasjoner12 094 12 094
Aksjer og andre verdipapirer200 200
Finansielle derivater1 595 1 595
Sum finansielle eiendeler17 21681 56298 778
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 0652 065
Innskudd fra kunder14548 04648 191
Finansielle derivater628 628
Verdipapirgjeld 37 22737 227
Ansvarlig lånekapital 857857
Sum finansielle forpliktelser77388 19588 968
    
    
KONSERN - 31.03.2023Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 651651
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 603603
Utlån til og fordringer på kunder3 35174 51677 867
Sertifikater og obligasjoner11 585 11 585
Aksjer og andre verdipapirer218 218
Finansielle derivater1 619 1 619
Sum finansielle eiendeler16 77375 77092 543
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 4171 417
Innskudd fra kunder7444 15144 225
Finansielle derivater500 500
Verdipapirgjeld 36 71536 715
Ansvarlig lånekapital 990990
Sum finansielle forpliktelser57483 27383 847
    
    
KONSERN - 31.12.2023Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 266266
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 919919
Utlån til og fordringer på kunder3 28378 28981 572
Sertifikater og obligasjoner11 898 11 898
Aksjer og andre verdipapirer217 217
Finansielle derivater1 336 1 336
Sum finansielle eiendeler16 73479 47496 208
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 7271 727
Innskudd fra kunder13847 27247 410
Finansielle derivater603 603
Verdipapirgjeld 36 17036 170
Ansvarlig lånekapital 857857
Sum finansielle forpliktelser74186 02686 767
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.202431.03.202331.12.2023
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank599599651651266266
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 0301 030603603919919
Utlån til og fordringer på kunder79 93379 93374 51674 51678 28978 289
Sum finansielle eiendeler81 56281 56275 77075 77079 47479 474
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 0652 0651 4171 4171 7271 727
Innskudd fra kunder48 04648 04644 15144 15147 27247 272
Verdipapirgjeld37 31337 22736 64136 71536 27636 170
Ansvarlig lånekapital854857966990857857
Sum finansielle forpliktelser88 27888 19583 17583 27386 13286 026
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 7,4 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 31.03.2024Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 3273 327
Sertifikater og obligasjoner8 4993 595 12 094
Aksjer og andre verdipapirer5 195200
Finansielle derivater 1 595 1 595
Sum finansielle eiendeler8 5045 1903 52217 216
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  145145
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 628 628
Sum finansielle forpliktelser-628145773
     
     
KONSERN - 31.03.2023Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 3513 351
Sertifikater og obligasjoner8 3303 255 11 585
Aksjer og andre verdipapirer11 207218
Finansielle derivater 1 619 1 619
Sum finansielle eiendeler8 3414 8743 55816 773
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  7474
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 500 500
Sum finansielle forpliktelser-50074574
     
     
KONSERN - 31.12.2023Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 2833 283
Sertifikater og obligasjoner8 5723 326 11 898
Aksjer og andre verdipapirer5 212217
Finansielle derivater 1 336 1 336
Sum finansielle eiendeler8 5774 6623 49516 734
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  138138
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 603 603
Sum finansielle forpliktelser-603138741
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden 
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20233 283212138
Kjøp/økning16108
Salg/reduksjon-99-130
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-18-4-1
Balanseført verdi pr 31.03.20243 327195145
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
Kjøp/økning122026
Salg/reduksjon-18700
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden100
Balanseført verdi pr 31.03.20233 35120774
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
Kjøp/økning5971089
Salg/reduksjon-74600
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 30-80
Gevinst/tap i perioden1731
Balanseført verdi pr 31.12.20233 283212138
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.03.2024RenteUtstedtForfall31.03.202431.03.202331.12.2023
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 0711 0941 066
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028298286289
NO0010819543NOK-3 mnd Nibor + 0,42 %20182024-3 0042 351
XS1839386577EUR-fast EUR 0,375 %20182023-2 837-
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %20182028946964956
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0143 0093 015
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 8592 7002 734
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0063 0043 006
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027358351345
NO0010951544NOK6 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120266 0795 0895 074
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 7142 5522 625
XS2556223233EUR250fast EUR 3,125 %202220272 9872 8822 823
NO0012908617NOK6 0003M Nibor + 0.54 %202320286 043-4 027
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)29 37527 77228 311

Pr 31.03.2024 eide Sparebanken Møre 0 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (0 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.03.2024 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.03.202431.03.202331.12.2023
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper3715146
Mottatt utbytte fra datterselskap132152152
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS121149
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS4415
    
Balanse   
Fordring på datterselskap3 4845 0453 983
Obligasjoner med fortrinnsrett000
Gjeld til datterselskap2 3331 8451 484
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS707870
Konsernintern sikring483366306
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS31 97032 25032 369
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.03.2024Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 883 1339,88
Spesialfondet Borea utbytte2 659 2265,38
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 312 9624,68
Wenaasgruppen AS2 100 0004,25
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 957 8223,96
MP Pensjon1 798 9053,64
Kommunal Landspensjonskasse1 548 1043,13
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 505 1203,04
Wenaas EFTF AS1 100 0002,23
Beka Holding AS750 5001,52
Lapas AS635 0001,28
Forsvarets personellservice459 0000,93
BKK Pensjonskasse422 6000,85
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
VPF Fondsfinans utbytte400 0000,81
Kveval AS343 9950,70
Hjellegjerde Invest AS300 0000,61
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Borghild Hanna Møller201 9670,41
Sum 20 største eiere24 277 58449,11
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere og foretak utgjorde 2,3 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2024.

I løpet av 1. kvartal 2024 har Sparebanken Møre kjøpt 27 273 egne EKB.