Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.03.202431.03.202331.12.2023
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 3959994 775
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-541-408-1 363
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer13291439
Innbetalinger av utbytte401
Driftsutbetalinger-204-183-786
Utbetalinger av skatt-97-133-210
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-111-242-559
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-1 238-1 356-4 753
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-469-468-688
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder7803453 529
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer4 8681 08911 401
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-6 540-1 606-12 840
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-2 021-1 872-1 054
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-11-8-41
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler31-112-159
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter20-120-200
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-502-331-1 676
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner338830640
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 0451 9988 392
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-435-368-5 786
Utbetalinger av utbytte00-198
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-348131-198
Netto inn-/utbetaling av fondsobligasjon25100
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-15-11-48
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 3342 2491 126
    
Netto endring likvider333257-128
Likviditetsbeholdning inngående266394394
Likviditetsbeholdning utgående599651266