Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202431.03.202331.12.2023
Kontanter og fordringer på Norges Bank599651266
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner4 4095 5394 796
Utlån til og fordringer på kunder51 40645 73549 321
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer11 93711 46311 744
Finansielle derivater956805937
Aksjer og andre verdipapirer200218217
Eierinteresser i konsernselskaper1 6711 5711 571
Immaterielle eiendeler625658
Varige driftsmidler155151153
Overfinansiering ytelsespensjonsordning685359
Andre eiendeler248262203
Sum eiendeler71 71166 50469 325
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202431.03.202331.12.2023
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 4612 2812 550
Innskudd fra kunder48 28144 29247 510
Utstedte obligasjoner7 8528 9437 859
Finansielle derivater1 026824840
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter978093
Pensjonsforpliktelser282628
Betalbar skatt240127268
Avsetninger på garantiansvar3184
Forpliktelse ved utsatt skatt451745
Andre forpliktelser6881 074725
Ansvarlig lånekapital857990857
Sum forpliktelser62 57858 67260 779
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-2-4
Overkurs360359359
Fondsobligasjoner903650650
Innskutt egenkapital2 2491 9961 994
Grunnfondskapital3 4763 3353 475
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 2062 0672 205
Annen egenkapital733-11747
Totalresultat for perioden344320-
Opptjent egenkapital6 8845 8366 552
Sum egenkapital9 1337 8328 546
Sum forpliktelser og egenkapital71 71166 50469 325