Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.202431.03.202331.12.2023 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 599651266 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 1 030603919 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 83 26077 86781 572 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 12 09411 58511 898 
Finansielle derivater9 11 1 5951 6191 336 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 200218217 
Immaterielle eiendeler 635759 
Varige driftsmidler 208200206 
Overfinansiering ytelsespensjonsordning 685359 
Andre eiendeler 255306203 
Sum eiendeler 99 37293 15996 735 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note31.03.202431.03.202331.12.2023 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 2 0651 4171 727 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 48 19144 22547 410 
Utstedte obligasjoner9 10 12 37 22736 71536 170 
Finansielle derivater9 11 628500603 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 1028398 
Pensjonsforpliktelser 282628 
Betalbar skatt 251140270 
Avsetninger på garantiansvar 3184 
Forpliktelse ved utsatt skatt 162106161 
Andre forpliktelser 6851 036727 
Ansvarlig lånekapital9 10 857990857 
Sum forpliktelser 90 19985 25688 055 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-2-4 
Overkurs 360359359 
Fondsobligasjoner 903650650 
Innskutt egenkapital 2 2491 9961 994 
Grunnfondskapital 3 4763 3353 475 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 2 2062 0672 205 
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser -1316-13 
Annen egenkapital 881158894 
Totalresultat for perioden 249206- 
Opptjent egenkapital 6 9245 9076 686 
Sum egenkapital 9 1737 9038 680 
Sum forpliktelser og egenkapital 99 37293 15996 735