Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2024
Resultat før tap i 1. kvartal 2024 utgjorde 350 mill. kroner, 1,42 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 302 mill. kroner og 1,34 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat etter skatt i 1. kvartal 2024 utgjorde 254 mill. kroner, 1,03 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 207 mill. kroner og 0,92 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i 1. kvartal 2024 ble 13,1 %, mot 11,0 % i 1. kvartal 2023 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 39,5 % mot 39,7 % i 1. kvartal 2023.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 2,41 (1,96) for konsernet og kroner 3,32 (3,10) for morbanken. 

Rentenetto 
Netto renteinntekter ble på 508 mill. kroner i kvartalet, som er 63 mill. kroner og 14,2 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 2,07 %, som er 0,09 p.e. høyere enn tilsvarende kvartal i fjor.

Innen personkundemarkedet er rentemarginen både på utlån og innskudd redusert sammenlignet med 1. kvartal 2023. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen både på utlån og innskudd på samme nivå som i 1. kvartal 2023.

Andre inntekter
Andre inntekter ble 70 mill. kroner i kvartalet, 15 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor. Netto resultat fra finansielle instrumenter er på 16 mill. kroner i kvartalet og 16 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal 2023. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 5 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 12 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kurstap på aksjer utgjør 4 mill. kroner mot en kursgevinst på 5 mill. kroner i 1. kvartal 2023. Verdiendring på fastrenteutlån utgjør 0 mill. kroner mot en negativ verdiendring på 7 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Inntekter fra valuta og rentehandel for kunder utgjør 11 mill. kroner i kvartalet, 1 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter er totalt 1 mill. kroner lavere enn 1. kvartal 2023. 

Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 228 mill. kroner, som er 30 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor, hvorav lønn m.v. er 13 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 124 mill. kroner. Andre kostnader har økt med 17 mill. kroner fra samme periode i fjor. 

Avsetning for forventet tap og mislighold 
Tap på utlån og garantier i kvartalet utgjør 17 mill. kroner (33 mill. kroner), tilsvarende 0,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Innen næringslivssegmentet er det en økning på tap med 26 mill. kroner i kvartalet og innen personkundesegmentet er det en reduksjon i tap på 9 mill. kroner.

Pr utgangen av 1. kvartal 2024 utgjør avsetninger for forventet tap totalt 284 mill. kroner, tilsvarende 0,33 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (368 mill. kroner og 0,47 %). Av total avsetning for forventet tap er 26 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med mislighold over 90 dager (16 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,02 %). 92 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (198 mill. kroner), tilsvarende 0,11 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,25 %). 

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 640 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2024 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 221 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 155 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,44 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (1,28 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 1. kvartal 2024 utgjorde utlån til kunder 83 260 mill. kroner (77 867 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 5 393 mill. kroner, tilsvarende 6,9 %. Utlån til personkunder økte med 5,2 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 9,9 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av kvartalet på 65,3 % (66,2 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 3 966 mill. kroner og 9,0 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2024 utgjør innskuddene 48 191 mill. kroner (44 225 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 10,6 % de siste 12 månedene og innskudd fra næringsliv og offentlig sektor er økt med 6,4 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 61,7 % (60,8 %) og innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,3 % (39,2 %). 

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,7 % (56,5 %) ved utgangen av første kvartal.

LIKVIDITET OG FINANSIERING
Regulatorisk minimumskrav til LCR og NSFR er begge på 100 prosent. Konsernet har etablert interne minimumsmålsettinger som ligger over de regulatoriske kravene.

Sparebanken Møres LCR (kortsiktig likviditets­indikator) var 173 i konsernet og 160 i mor­banken ved utgangen av kvartalet.  EUR er signifikant valuta for konsernet og Møre Boligkreditt AS. Signifikant valuta gjøres gjeldende når forpliktelsene i aktuell valuta utgjør 5 % av totale forpliktelser. Når EUR og/eller USD er signifikant valuta gjøres gjeldende et minstekrav for NOK på 50 %.

EUs bankpakke ble innført i Norge fra 1. juni i 2022. Det innebærer bl.a. at det innføres som bindende krav at NSFR (langsiktig likviditetsindikator) skal være over 100 på alle rapporteringsnivå. CRR2 fastsetter nye vekter for aktiva- og passivaposter, og poster utenom balansen. NSFR endte på 124 ved ut­gangen av 1. kvartal 2024 (konserntall), mens banken og Møre Boligkreditt AS` NSFR endte på hhv 125 og 112.

Total netto markedsfinansiering endte på vel NOK 37,8 mrd. ved kvartalsskiftet. Seniorobligasjonene med restløpetid over ett år har vektet gjenstående løpetid på 2,50 år, mens OMF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS tilsvarende har en vektet gjenstående løpetid på 3,05 år – totalt for markedsfinansieringen i konsernet (inkludert T2 og T3) er den gjenstående løpetiden 3,02 år.

Grunnlaget for utstedelse av obligasjoner fra Møre Boligkreditt AS er lån overført fra morbanken. Brutto personmarkedsutlån overført Møre Boligkreditt AS utgjorde 31 970 mill. kroner ved kvartalsskiftet, dette tilsvarer 38,3 % av bankens totale utlån.

RATING
I en Credit Opinion offentliggjort 9. januar 2024 bekrefter ratingbyrået Moody`s Sparebanken Møres motparts- innskudd- og utstederrating til A1 med stabile utsikter. Møre Boligkreditt har samme utstederrating som morbanken, mens boligkredittselskapets utstedelser er ratet Aaa.

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er godt kapitalisert. Ved utgangen av første kvartal 2024 var ren kjernekapitaldekning 18,5 % (17,7 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 2,35 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet og Finanstilsynets forventninger til kapitalkravsmargin (P2G) på totalt 16,15 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 23,1 % (22,2 %), og kjernekapital utgjør 20,8 % (19,5 %).

Finanstilsynet godkjente 15. juni 2023 en søknad om erverv av egne egenkapitalbevis. Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at tilbakekjøpene ikke reduserer ren kjernekapital med mer enn 64,9 millioner kroner. Sparebanken Møre har gjort fradrag i ren kjernekapital for 64,9 millioner kroner fra det tidspunkt tillatelsen ble gitt frem til tillatelsens gyldighet gikk ut 12. mars 2024. Det er dermed ikke gjort fradrag for ramme pr 31.03.24. Ny søknad om erverv av egne egenkapitalbevis er sendt Finanstilsynet for godkjennelse.

EUs bankpakke ble innført i Norge 1. juni 2022 og medførte flere endringer som utvidelse av SMB-rabatten og innføring av et minimumskrav for NSFR. Sparebanken Møre har tidligere søkt Finanstilsynet om modell- og kalibreringsendringer. I brev fra Finanstilsynet av 22.06.2023 innvilges de omsøkte modellene for bedriftsmarkedet. Sparebanken Møre innarbeidet de nye modellene i 4. kvartal 2023. Modellendringene økte ren kjernekapitaldekning med 0,7 p.p. Finanstilsynet har i brev av 18.01.2024 avslått bankens søknad om modellendringer for personmarkedet, og banken vil sende ny søknad som tar hensyn til Finanstilsynets tilbakemeldinger.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 16,15 %. Kravet består av et minstekrav på 4,5 %, bevaringsbuffer på 2,5 %, systemrisikobuffer på 4,5 % og motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 %. Finanstilsynet har gjennomført SREP i 2023. Det individuelle Pilar 2-kravet for Sparebanken Møre er på 1,6 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent. Kapitalen som skal inngå i nytt Pilar 2 krav som følge av ovennevnte SREP skal bestå av minimum 56,25 prosent ren kjernekapital (0,9 prosent) og minimum 75 prosent kjernekapital.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 1. kvartal 2024 på 7,7 % (7,4 %). Det regulatoriske minimumskravet (3 %) overholdes med god margin. 

MREL
Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2024 til 35,7 % av det til enhver tid gjeldende justerte beregningsgrunnlaget. Minstekravet til etterstillelse er satt til 28,7 %. Ved utgangen av kvartalet lå faktisk MREL-nivå i Sparebanken Møre på 40,5 % mens nivået på etterstillelse endte på 32,7 % av det justerte beregningsgrunnlaget.

Sparebanken Møre har utstedt 3 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 1. kvartal 2024.

DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 41 mill. kroner etter skatt i første kvartal 2024 (39 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av første kvartal 2024 nominelt utestående obligasjoner med fortrinnsrett for 28,2 milliarder kroner, hvorav om lag 28 % er utstedt i annen valuta enn NOK. Ved kvartalsskiftet hadde morbanken ingen beholdning av obligasjoner utstedt av selskapet. Møre Boligkreditt AS har gitt 41 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i første kvartal 2024 (38 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på -1 mill. kroner i første kvartal 2024 (0 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 24 årsverk i selskapet.  Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapene har gitt et resultatbidrag på 1 mill. kroner i første kvartal 2024 (1 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapene. 

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av første kvartal 2024 var det 6 973 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere og foretak utgjorde 2,3% ved utgangen av 1. kvartal 2024. Antall utstedte egenkapitalbevis er 49 434 770. Eierandelskapitalen utgjør 49,7 % av bankens totale egenkapital.

note 14 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. mars 2024 eide banken 117 106 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER 
Det globale prispresset fortsetter å avta, men i en litt lavere takt enn tidligere. Samtidig synes realøkonomien i flere vestlige land å tåle dagens rentenivå bedre enn ventet. Dette gjelder spesielt i USA, hvor veksten fortsatt er god og arbeidsmarkedet relativt stramt.

I lys av dette bildet har vestlige sentralbanker fortsatt å mane til tålmodighet med tanke på tidspunktet for første rentekutt. Frykten for å redusere rentenivået for tidlig, og dermed bidra til at inflasjonen skyter fart igjen, er tydelig.

Forholdene beskrevet ovenfor har bidratt til at markedets renteforventninger har steget markert gjennom første kvartal. Ved inngangen til året var det ventet 6-7 rentekutt fra både den europeiske og den amerikanske sentralbanken i 2024. Dette har blitt redusert til forventninger om 2-3 rentekutt.

Videre er den geopolitiske risikoen knyttet til situasjonen i Ukraina og Midtøsten vedvarende. Den siste tiden er det tegn til at konflikten i Midtøsten er i ferd med å eskalere, noe som blant annet har ført til at oljeprisen er på de høyeste nivåene siden høsten 2022.

Oppgangen i amerikanske og europeiske renteforventninger har smittet over også på norske renter. Samtidig er det en del hjemlige forhold som også trekker i retning av at styringsrenten kan bli liggende på dagens nivå en god stund framover.

Produksjonen i norsk økonomi holder seg på et høyt nivå, og arbeidsledigheten er lav. Det er imidlertid store sprik mellom de ulike næringene. Bedrifter med eksponering mot petroleumssektoren opplever økende aktivitet som følge av høye investeringer på norsk sokkel. På den andre siden ventes aktiviteten innen bygg og anlegg å være avdempet gjennom hele 2024.

En svak norsk krone gjør det dyrere å importere varer og tjenester, og dermed mer krevende å få ned inflasjonen. Det bidrar imidlertid også til en høyere lønnsvekst gjennom den norske frontfagsmodellen. Rammen for årets lønnsoppgjør er 5,2 prosent og dermed høyere enn Norges Banks anslag. Det bidrar, isolert sett, til å skyve første rentekutt ut i tid.

Norges Banks seneste rentebane legger til grunn at det kommer ett rentekutt i år, i løpet av fjerde kvartal. De implisitte forventningene i markedsrentene er om lag i tråd med dette.

Veksttakten i utlån til husholdningene og ikke finansielle foretak for Norge sett under ett faller videre gjennom første kvartal 2024. Med en veksttakt i utlån til husholdninger ned mot 3 prosent ved utgangen av februar og veksttakt i lån til ikke finansielle foretak på 2,5 prosent, er tolvmånedersveksten i utlån den laveste som er målt på nær 30 år. Samlet tolvmåneders utlånsvekst til publikum lå ved utgangen av februar på 3,5 prosent. Selv om veksttakten fortsatt er fallende, ventes det en utflating i nedgangen på disse nivåene.

Sparebanken Møres totale utlånsvekst holder seg godt oppe. 12-månedersveksten endte på 6,9 prosent ved utgangen av kvartalet, noe under nivået ved utgangen av 2023 på 7,2 prosent. Årsveksten i utlån til personmarkedet endte på 5,2 prosent ved utgangen av første kvartal, mens utlånsveksten til næringslivsmarkedet var 9,9 prosent. Innskuddene økte med 9,0 prosent i de 12 siste månedene og innskuddsdekningen holder seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Bankens egenkapitalavkastning for første kvartal 2024 ble 13,1 % mens kostnadsandelen var 39,5 %. Sparebanken Møres langsiktige strategiske finansielle målsettinger er en egenkapitalavkastning som overstiger 12 % og en kostnadsandel under 40 %. 

Ålesund, 31. mars 2024
24. april 2024  

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE 
ROY REITE, styreleder
KÅRE ØYVIND VASSDAL, styrets nestleder
JILL AASEN
THERESE MONSÅS LANGSET
TERJE BØE
BIRGIT MIDTBUST
MARIE REKDAL HIDE
BJØRN FØLSTAD

TROND LARS NYDAL, adm.direktør