Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20231. kv. 20222022
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost6173191 703
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi11742267
Rentekostnader355103715
Netto renteinntekter3792581 255
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5756247
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester10834
Andre driftsinntekter111145
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5859258
Utbytte152241252
Netto verdiendring på finansielle instrumenter0-53
Netto resultat fra finansielle instrumenter152236255
Sum andre inntekter210295513
Sum inntekter5895531 768
Lønn m.v.105100406
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler141353
Andre driftskostnader7158257
Sum driftskostnader190171716
Resultat før tap3993821 052
Tap på utlån, garantier m.v.28-1-18
Resultat før skatt3713831 070
Skattekostnad5131195
Resultat for perioden320352875
Tilordnet egenkapitaleiere309346844
Tilordnet fondsobligasjonseiere11631
    
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *3,103,478,48
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *3,103,478,48
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0016,00
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt i april 2022 hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770. Tallene for 1. kv 2022 er omarbeidet.
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20231. kv. 20222022
Resultat for perioden320352875
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring basisspreader000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon0046
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00-12
Totalresultat for perioden320352909
Tilordnet egenkapitaleiere309346878
Tilordnet fondsobligasjonseiere11631
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.