Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note1. kv. 20231. kv. 20222022
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 8884582 386
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 14456344
Rentekostnader 5871801 213
Netto renteinntekter3 4453341 517
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5756248
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 10834
Andre driftsinntekter 8732
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5555246
Utbytte 0011
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 0-2-18
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 0-2-7
Sum andre inntekter7 5553239
Sum inntekter 5003871 756
Lønn m.v. 111105430
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 121146
Andre driftskostnader 7562271
Sum driftskostnader8 198178747
Resultat før tap 3022091 009
Tap på utlån, garantier m.v.5 330-4
Resultat før skatt 2692091 013
Skattekostnad 6246236
Resultat for perioden 207163777
Tilordnet egenkapitaleiere 196157746
Tilordnet fondsobligasjonseiere 11631
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 1,961,577,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 1,961,577,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0016,00
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt i april 2022 hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770. Tallene for 1. kv 2022 er omarbeidet.
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner) 1. kv. 20231. kv. 20222022
Resultat for perioden 207163777
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader -13030
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 0-7-6
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 0046
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00-12
Totalresultat for perioden 206186835
Tilordnet egenkapitaleiere 195180804
Tilordnet fondsobligasjonseiere 11631
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.