Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2023. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2022.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre søkte Finanstilsynet 21. desember 2021 om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket. Banken mottok foreløpig svar på søknaden 13. juli 2022 og besvarte dette 14. desember 2022. Styret avventer endelig svar fra Finanstilsynet på den innsendte søknaden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 14,2 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent. Finanstilsynet har meddelt banken at de planlegger å gjennomføre SREP i 2023. Kapitalen som skal inngå i nytt Pilar 2 krav som følge av ovennevnte SREP skal bestå av minimum 56,25 prosent ren kjernekapital og 75 prosent kjernekapital.

Finansdepartementet har besluttet at systemrisikobuffer­kravet skal økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2023 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2023 til 32,4 % og minstekravet til etterstillelse til 23,5 %. Beregnet med fastsatte kapitalkrav samt kjente endringer som trer i kraft innen 1. januar 2024, styrer Sparebanken Møre etter et effektivt MREL-krav på 35,9 % og et krav til etterstillelse på 28,9 %.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 1. kvartal 2023. 

Balanseført egenkapital31.03.202331.03.202231.12.2022
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-3
Overkursfond359358358
Fondsobligasjoner (AT1)650599650
Grunnfondskapital3 3353 0933 334
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 0671 8312 066
Foreslått utbytte00198
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00200
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser16-816
Annen egenkapital158261169
Periodens resultat206186-
Sum balanseført egenkapital7 9037 4328 102
    
Kjernekapital (T1)31.03.202331.03.202231.12.2022
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-57-49-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-17-16-17
Fradrag overfinansiering pensjon-400-35
Fondsobligasjoner (AT1)-650-599-650
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-553-492-518
Fradrag for foreslått utbytte00-198
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-200
Fradrag for periodens totalresultat-206-186-
Sum ren kjernekapital (CET1)6 3806 0906 428
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital650599650
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)7 0306 6897 078
    
Tilleggskapital (T2)31.03.202331.03.202231.12.2022
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital990703857
Sum tilleggskapital (T2)990703857
    
Netto ansvarlig kapital8 0207 3927 935
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden31.03.202331.03.202231.12.2022
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter374313296
Offentlig foretak210196203
Institusjoner7457245
Obligasjoner med fortrinnsrett553483526
Egenkapitalposisjoner198173198
Øvrige engasjement914697738
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 2562 3192 206
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode31.03.202331.03.202231.12.2022
Massemarked pant i fast eiendom11 57510 72811 307
Massemarked øvrige engasjementer327364304
Foretak19 27519 24818 874
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode31 17730 34030 485
    
Markedsrisiko (standardmetoden)84372236
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9962 9032 996
Risikovektede eiendeler36 51335 93435 923
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6431 6171 617
    
Bufferkrav:31.03.202331.03.202231.12.2022
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent913898898
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0951 0781 078
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,5 prosent (2,0 % pr 31.12.2022 og 1,0 % pr 31.03.2022)913359718
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 9212 3362 694
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 8162 1372 117
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.03.202331.03.202231.12.2022
Ansvarlig kapital22,020,622,1
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet22,220,8-
Kjernekapital19,318,619,7
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet19,518,8-
Ren kjernekapital17,517,017,9
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,717,2-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.202331.03.202231.12.2022
Beregningsgrunnlag96 53188 01193 218
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,37,67,6
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,47,7-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter4450641662150
Andre driftsinntekter55-161323278
Sum inntekter500-16771892428
Driftskostnader198162421308
Resultat før tap302-32751471120
Tap på utlån33002850
Resultat før skatt269-32751191070
Skattekostnad62     
Resultat for perioden207     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)78 217-1091 26925 23251 8250
Avsetning for forventet tap utlån-35000-255-950
Netto utlån til kunder77 867-1091 26924 97751 7300
Innskudd fra kunder 1)44 225-6781214 40829 0720
Garantiforpliktelser1 305001 30230
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser18001800
Innskuddsdekning56,561,564,057,156,10,0
Antall årsverk38701454018220
       
       
Resultat - 1. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3340-21411950
Andre driftsinntekter53-15925277
Sum inntekter387-1571662227
Driftskostnader178-1544341087
Resultat før tap2090-371321140
Tap på utlån000-330
Resultat før skatt2090-371351110
Skattekostnad46     
Resultat for perioden163     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 705-1121 22822 06347 5260
Avsetning for forventet tap utlån-32500-257-680
Netto utlån til kunder70 380-1121 22821 80647 4580
Innskudd fra kunder 1)43 501-1763615 77827 1040
Garantiforpliktelser1 650001 64640
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser41004100
Innskuddsdekning61,515,251,871,557,00,0
Antall årsverk37001744213519
       
       
Resultat - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 5172456478230
Andre driftsinntekter239-634510711733
Sum inntekter1 756-619075494033
Driftskostnader747-6120813543332
Resultat før tap1 0090-1186195071
Tap på utlån-400-26220
Resultat før skatt1 0130-1186454851
Skattekostnad236     
Resultat for perioden777     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)76 393-2291 35224 52450 7460
Avsetning for forventet tap utlån-31500-226-890
Netto utlån til kunder76 078-2291 35224 29850 6570
Innskudd fra kunder 1)43 881-8684414 62728 4960
Garantiforpliktelser1 362001 35930
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser26002600
Innskuddsdekning57,437,662,459,656,20,0
Antall årsverk37401724414018
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapene Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat1.kv. 20231.kv. 202231.12.2022
Netto renteinntekter6776263
Andre driftsinntekter-53-29
Sum inntekter6279234
Driftskostnader141351
Resultat før tap4866183
Tap på utlån016
Resultat før skatt4865177
Skattekostnad101439
Resultat for perioden3851138
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse31.03.202331.03.202231.12.2022
Utlån til kunder32 24029 75630 464
Egenkapital1 6031 6241 712
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
31.03.2023KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6330-1-341670
Fiske og fangst4 489-3-4024 484
Industri3 542-7-11-473 527
Bygg og anlegg1 084-2-6-461 078
Varehandel og hotell1 316-2-4-381 315
Supply/Offshore1 433-3-5-13901 286
Eiendomsdrift8 587-8-8-52598 825
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 112-1-3-1161 123
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 840-7-5-2383 864
Sum næringsliv26 036-33-47-16137726 172
Personkunder48 831-12-56-412 97451 696
Sum utlån og fordringer på kunder74 867-45-103-2023 35177 868
       
       
31.03.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5960-1-356648
Fiske og fangst3 698-2-1-123 696
Industri3 045-5-4-6103 040
Bygg og anlegg1 013-3-2-251 012
Varehandel og hotell1 144-1-4-171 145
Supply/Offshore1 2760-11-18101 083
Eiendomsdrift7 709-6-3-41977 893
Faglig/finansiell tjenesteytelse775-10017791
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 288-4-4-2313 309
Sum næringsliv22 544-23-30-20032522 616
Personkunder44 226-7-48-173 61047 764
Sum utlån og fordringer på kunder66 770-30-78-2173 93570 380
       
       
31.12.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6360-1-446677
Fiske og fangst4 594-3-2024 591
Industri2 671-5-8-1072 655
Bygg og anlegg1 040-3-5-161 037
Varehandel og hotell1 298-2-3-381 298
Supply/Offshore1 5180-4-12901 385
Eiendomsdrift8 764-8-8-52819 024
Faglig/finansiell tjenesteytelse936-1-2-114946
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 717-5-90373 740
Sum næringsliv25 174-27-42-15340125 353
Personkunder47 804-11-56-263 01450 725
Sum utlån og fordringer på kunder72 978-38-98-1793 41576 078
Innskudd med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, innskudd med fast rente med løpetid under ett år er målt til amortisert kost og innskudd med fast rente med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og er sikret med renteswapper.
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring31.03.202331.03.202231.12.2022
Jordbruk og skogbruk334300262
Fiske og fangst1 6031 9641 950
Industri3 4543 2193 516
Bygg og anlegg832774867
Varehandel og hotell9931 4851 183
Eiendomsdrift2 2842 3062 324
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 1184 5824 628
Offentlig forvaltning6471 012669
Andre2 0802 4982 138
Sum næringsliv/offentlig17 34518 14017 537
Personkunder26 88025 36126 344
Sum44 22543 50143 881
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse K, M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

Det er gjennomført en individuell tapsvurdering med nedskrivning for kunder i risikoklasse N. I forbindelse med individuell tapsvurdering utarbeides 3 scenarier med beregning av vektet nåverdi av fremtidig kontantstrøm etter realisering av sikkerheter. I de tilfeller vektet nåverdi av kontantstrøm er positiv etter realisering av sikkerhetsstillelsen, benyttes modellbasert tapsavsetning etter ECL-modellen.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng (dersom PD var < 1 % da konto var ny), eller
  • PD har økt med 100 % eller mer eller økningen i PD er større enn 2,0 prosentpoeng (dersom PD var >/= 1 % da konto var ny)

Det benyttes vektet, makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Konti som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst. For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år. Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance). Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap.

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier, samt en vurdering av makrofaktorer og vekting av scenarier. 

Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Prisveksten har steget raskt gjennom 2022 og i første kvartal 2023 og har vært betydelig høyere enn anslått av Norges Bank. Inflasjonen er klart over målet til Norges Bank, og det er utsikter til at den vil holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er tydelige tegn til et omslag i norsk økonomi. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten. Kapasitetsproblemer i produksjonen som følge av gjenåpning av økonomien i kombinasjon med økte energipriser og råvarepriser har ført til en stigende inflasjon. Økt usikkerheten om den økonomiske utviklingen og rentehevinger har ført til en sterk oppgang i markedsrentene internasjonalt.

Det er utsikter til lavere priser på næringseiendom, men det kan være store geografiske variasjoner. Mens avkastningskravet for enkelte næringseiendommer i Oslo har vært på et rekordlavt nivå, har ikke avkastningskravet på eiendommer i Møre og Romsdal endret seg nevneverdig. Sparebanken Møre har ikke endret nedre krav til avkastning på næringseiendom i kredittpolicyen i perioden med rekordlav rente. Dette har bidratt til at næringseiendommene har en relativt solid egenkapitalandel.

Det forventes at anslag for leieprisvekst og avkastningskrav medfører at salgsprisene på næringseiendom skal falle i årene fremover. 

Lave avkastningskrav gjør næringseiendomsprisene særlig sårbare for økte renter eller risikopremier. En brå økning i avkastningskravet kan føre til et markert fall i salgsprisene. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld i forhold til inntekt, og økt rente vil føre til at en større del av inntekten må brukes på å betjene gjelden.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger i 2022. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er økt fra 10 prosent til 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er redusert fra 20 prosent til 10 prosent.

I kvartalet er det en økning i modellbaserte avsetninger, som tilskrives økt usikkerhet i privatmarkedet på grunn av økte energipriser, rentekostnader og generell prisstigning i samfunnet. Samlet sett vil dette øke husholdningenes utgifter, redusere kjøpekraften og potensielt øke misligholdet noe frem i tid. Nivået på modellavsetningene vurderes samlet sett som robust.

Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon. I 1. kvartal 2023 har det vært en økning i antall søknader om betalingsutsettelser og redusert terminbeløp.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN1. kv. 20231. kv. 20222022
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)7-16
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)61032
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)109
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte14-7-47
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning702
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-6
Tap på utlån og garantier330-4
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 31.03.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.202239104198341
Tilgang av nye engasjement95014
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-3-3-1-7
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert1214
Migrering til steg 13-120-9
Migrering til steg 2-315-111
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1111
ECL 31.03.202346110212368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM125641109
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL3347161241
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser171018
     
     
KONSERN - 31.03.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement65011
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-4-1-10
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-14-12
Migrering til steg 11-100-9
Migrering til steg 2-216-113
Migrering til steg 30-132
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---11-11
ECL 31.03.20223282252366
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7481772
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2330200253
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser243541
     
     
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement1938360
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-23-5-37
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-81-7
Migrering til steg 11-180-17
Migrering til steg 2-645039
Migrering til steg 31-2109
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---74-74
ECL 31.12.202239104198341
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM11562693
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2742153222
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser161926
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.03.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 0595 215-62 274
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 7785 65321213 643
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7032 250-3 953
PD = 100 %-4597231 182
Sum brutto engasjement66 54013 57793581 052
- avsetning for forventet tap (ECL)-46-110-212-368
Sum netto engasjement *)66 49413 46772380 684
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering778-527-2510
     
     
KONSERN - 31.03.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 925351-58 276
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 9052 390-12 295
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9471 273-3 220
PD = 100 %--1 0231 023
Sum brutto engasjement69 7774 0141 02374 814
- avsetning for forventet tap (ECL)-32-82-252-366
Sum netto engasjement *)69 7453 93277174 448
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering5-5-0
     
     
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)55 4725 630-61 102
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 2816 10622014 607
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 0281 932-2 960
PD = 100 %-4496741 123
Sum brutto engasjement64 78114 11789479 792
- avsetning for forventet tap (ECL)-39-104-198-341
Sum netto engasjement *)64 74214 01369679 451
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering368-129-2380
     
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager). Kunder som har vært i mislighold må være i «karantene» med 100 % PD i minst tre måneder før de igjen kan scores som «friske». Disse kundene inngår i brutto kredittforringede engasjementer.
 31.03.202331.03.202231.12.2022
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager854045473710473512
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer1 145149996976429341 076146930
Brutto kredittforringede engasjementer1 2301891 0411 023799441 123181942
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager1697141041266
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer19831167238723117913166
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer214401742521723519119172
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager6931383327635296
Netto øvrige kreditforringede engasjementer94711882973835703897133764
Netto kredittforringede engasjementer1 01614986777162709932162770
          
Brutto utlån konsern78 21851 80526 41370 70547 83622 86976 39350 81825 575
Garantier konsern1 30531 3021 65041 6461 36231 359
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,55%0,37%3,76%1,41%0,17%3,85%1,44%0,36%3,50%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,28%0,29%3,13%1,07%0,13%2,89%1,20%0,32%2,86%
          
          
Engasjementer i karantene *)31.03.202331.12.2022   
KONSERNSumPMNLSumPMNL   
Brutto engasjementer i karantene5084346550859449   
Brutto engasjementer i karantene i % av brutto kredittforringede engasjementer41%23%45%45%33%48%   
          
*) Pr 31.03.2022, var ikke karantenekunder klassifisert som kredittforringede.
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)1.kv 20231.kv 20222022
Garantiprovisjoner71044
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7727
Inntekter fra fondssalg/verdipapir3315
Inntekter fra aktiv forvaltning111143
Inntekter fra betalingsformidling211990
Andre gebyrer og provisjonsinntekter8629
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5756248
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-10-8-34
Inntekter eiendomsmegling8731
Øvrige driftsinntekter001
Andre driftsinntekter8732
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5555246
Renteforretninger (for kunder)2415
Valutaforretninger (for kunder)101042
Mottatt utbytte0011
Kursgevinst/-tap aksjer51124
Kursgevinst/-tap obligasjoner-12-31-75
Verdiendring på fastrenteutlån2-72-121
Derivat knyttet til fastrenteutlån-981107
Verdiendring på utstedte obligasjoner-928614371
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner932-619-380
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-20-1
Netto resultat fra finansielle instrumenter0-2-7
Sum andre inntekter5553239

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 1.kv 2023KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon71600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7-1170
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer30030
Inntekter fra aktiv forvaltning110650
Inntekter fra betalingsformidling2125140
Andre gebyrer og provisjonsinntekter82240
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester57420330
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-10-2-1-70
Inntekter eiendomsmegling80008
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter80008
Netto provisjons- og andre driftsinntekter55219268
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 1.kv 2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon1001000
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7-1170
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer30030
Inntekter fra aktiv forvaltning111550
Inntekter fra betalingsformidling1925120
Andre gebyrer og provisjonsinntekter61140
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester56322310
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-8-1-1-60
Inntekter eiendomsmegling70007
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter70007
Netto provisjons- og andre driftsinntekter55221257
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon4404400
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2722230
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1521120
Inntekter fra aktiv forvaltning43221190
Inntekter fra betalingsformidling90918630
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2919190
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester24816951360
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-7-3-240
Inntekter eiendomsmegling3100031
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter3210031
Netto provisjons- og andre driftsinntekter246109211231
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)1. kv 20231.kv 20222022
Lønn8179314
Pensjonskostnader6623
Arbeidsgiveravgift og finansskatt181667
Andre personalkostnader6426
Lønn m.v.111105430
Avskrivninger121146
Driftskostnader egne og leide lokaler5415
Vedlikehold driftsmidler227
IT-kostnader3836150
Markedsføringskostnader9737
Kjøp av eksterne tjenester7625
Porto, telefon, aviser m.v.328
Reisekostnader105
Formuesskatt218
Andre driftskostnader8416
Sum andre driftskostnader7562271
Sum driftskostnader198178747
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Fastrenteinnskudd fra kunder med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og sikret med renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.03.2023Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 651651
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 603603
Utlån til og fordringer på kunder3 35174 51677 867
Sertifikater og obligasjoner11 585 11 585
Aksjer og andre verdipapirer218 218
Finansielle derivater1 619 1 619
Sum finansielle eiendeler16 77375 77092 543
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 4171 417
Innskudd fra kunder7444 15144 225
Finansielle derivater500 500
Verdipapirgjeld 36 71536 715
Ansvarlig lånekapital 990990
Sum finansielle forpliktelser57483 27383 847
    
    
KONSERN - 31.03.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 739739
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 881881
Utlån til og fordringer på kunder3 93566 44570 380
Sertifikater og obligasjoner10 375 10 375
Aksjer og andre verdipapirer215 215
Finansielle derivater814 814
Sum finansielle eiendeler15 33968 06583 404
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 674674
Innskudd fra kunder 43 50143 501
Finansielle derivater664 664
Verdipapirgjeld 29 35129 351
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser66474 22974 893
    
    
KONSERN - 31.12.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 361361
Utlån til og fordringer på kunder3 41572 66376 078
Sertifikater og obligasjoner11 013 11 013
Aksjer og andre verdipapirer246 246
Finansielle derivater987 987
Sum finansielle eiendeler15 66173 41889 079
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 586586
Innskudd fra kunder4843 83343 881
Finansielle derivater752 752
Verdipapirgjeld 34 23634 236
Ansvarlig lånekapital 857857
Sum finansielle forpliktelser80079 51280 312
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.202331.03.202231.12.2022
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank651651739739394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner603603881881361361
Utlån til og fordringer på kunder74 51674 51666 44566 44572 66372 663
Sum finansielle eiendeler75 77075 77068 06568 06573 41873 418
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 4171 417674674586586
Innskudd fra kunder44 15144 15143 50143 50143 83343 833
Verdipapirgjeld36 64136 71529 38129 35134 17534 236
Ansvarlig lånekapital966990704703848857
Sum finansielle forpliktelser83 17583 27374 26074 22979 44279 512
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9,1 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 31.03.2023Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 3513 351
Sertifikater og obligasjoner8 3303 255 11 585
Aksjer og andre verdipapirer11 207218
Finansielle derivater 1 619 1 619
Sum finansielle eiendeler8 3414 8743 55816 773
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  7474
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 500 500
Sum finansielle forpliktelser-50074574
     
     
KONSERN - 31.03.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9353 935
Sertifikater og obligasjoner7 3653 010 10 375
Aksjer og andre verdipapirer21 194215
Finansielle derivater 814 814
Sum finansielle eiendeler7 3863 8244 12915 339
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 664 664
Sum finansielle forpliktelser-664-664
     
     
KONSERN - 31.12.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 4153 415
Sertifikater og obligasjoner8 2392 774 11 013
Aksjer og andre verdipapirer39 207246
Finansielle derivater 987 987
Sum finansielle eiendeler8 2783 7613 62215 661
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  4848
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 752 752
Sum finansielle forpliktelser-75248800
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden 
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
Kjøp/økning122 26
Salg/reduksjon-187  
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden1 0
Balanseført verdi pr 31.03.20233 35120774
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer 
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194 
Kjøp/økning1630 
Salg/reduksjon-2120 
Overført til Nivå 300 
Overføring ut av Nivå 300 
Gevinst/tap i perioden270 
Balanseført verdi pr 31.03.20223 935194 
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20213 9571940
Kjøp/økning5462048
Salg/reduksjon-95720
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-131-90
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.03.2023RenteUtstedtForfall31.03.202331.03.202231.12.2022
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 0941 1281 087
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028286273261
XS1626109968EUR fast EUR 0,125 %20172022 2 429-
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0043 0033 004
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 8372 4402 606
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %20182028964983957
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0093 0023 010
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 7002 3832 481
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0043 0003 004
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027351300324
NO0010951544NOK5 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120265 0892 7635 094
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 5522 3262 341
XS2556223233EUR250fast EUR 3,125 %202220272 882-2 638
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)27 77224 03026 807

Pr 31.03.2023 eide Sparebanken Møre 0 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (503 mill. kroner, inkl. påløpte renter). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.03.2023 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.03.202331.03.202231.12.2022
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper151368
Mottatt utbytte fra datterselskap152241241
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS111143
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS4414
    
Balanse   
Fordring på datterselskap5 0455 0623 614
Obligasjoner med fortrinnsrett05030
Gjeld til datterselskap1 8451 0671 747
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS788676
Konsernintern sikring36661125
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS32 25029 76130 474
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.03.2023Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 925 7769,96
Cape Invest AS4 913 7069,94
Spesialfondet Borea utbytte2 383 4594,82
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 060 6794,17
Wenaasgruppen AS1 900 0003,84
MP Pensjon1 698 9053,44
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 459 0482,95
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 205 1202,44
Kommunal Landspensjonskasse1 148 1042,32
Wenaas EFTF AS1 000 0002,02
Beka Holding AS750 5001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)617 5001,25
Pareto Invest Norge AS565 7531,14
Forsvarets personellservice459 0000,93
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
BKK Pensjonskasse378 3500,77
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Borghild Hanna Møller201 3630,41
Morgan Stanley & Co. International199 8160,40
Sum 20 største eiere26 766 32954,14
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 2,6 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2023.

I løpet av 1. kvartal 2023 har Sparebanken Møre ikke kjøpt egne EKB.