Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.03.202331.03.202231.12.2022
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer9995572 807
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-408-110-580
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer9136213
Innbetalinger av utbytte0011
Driftsutbetalinger-183-142-630
Utbetalinger av skatt-133-58-334
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-242-14506
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-1 356-185-5 169
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-468-266-966
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder3451 6472 028
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1 0892 89113 502
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-1 606-3 423-14 687
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 872933-3 299
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-8-6-35
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-11212386
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-12011751
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-331-105-702
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner830-306-394
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld1 9989998 224
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-368-1 116-3 546
Utbetalinger av utbytte00-158
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld131-205-230
Utbetaling ved innløsning av fondsobligasjon00-349
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon00400
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-11-6-31
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 249-7393 214
    
Netto endring likvider257311-34
Likviditetsbeholdning 01.01394428428
Likviditetsbeholdning 31.12651739394