Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202331.03.202231.12.2022
Kontanter og fordringer på Norges Bank651739394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 5395 8313 865
Utlån til og fordringer på kunder45 73540 73645 723
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer11 46310 74710 892
Finansielle derivater805518643
Aksjer og andre verdipapirer218215246
Eierinteresser i konsernselskaper1 5711 5711 571
Utsatt skattefordel090
Immaterielle eiendeler564955
Varige driftsmidler151155151
Overfinansiering ytelsespensjonsordning53047
Andre eiendeler262142117
Sum eiendeler66 50460 71263 704
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202331.03.202231.12.2022
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 2811 6491 969
Innskudd fra kunder44 29243 51743 967
Utstedte obligasjoner8 9435 8237 429
Finansielle derivater824334579
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter809686
Pensjonsforpliktelser262926
Betalbar skatt127176180
Avsetninger på garantiansvar184126
Forpliktelse ved utsatt skatt17017
Andre forpliktelser1 0741 006651
Ansvarlig lånekapital990703857
Sum forpliktelser58 67253 37455 787
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-3
Overkurs359358358
Fondsobligasjoner650599650
Innskutt egenkapital1 9961 9441 994
Grunnfondskapital3 3353 0933 334
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 0671 8312 066
Annen egenkapital-11-7398
Totalresultat for perioden320352-
Opptjent egenkapital5 8365 3945 923
Sum egenkapital7 8327 3387 917
Sum forpliktelser og egenkapital66 50460 71263 704