Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.202331.03.202231.12.2022 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 651739394 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 603881361 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 77 86770 38076 078 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 11 58510 37511 013 
Finansielle derivater9 11 1 619814987 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 218215246 
Immaterielle eiendeler 574956 
Varige driftsmidler 200201202 
Overfinansiering ytelsespensjonsordning 53047 
Andre eiendeler 306151117 
Sum eiendeler 93 15983 80589 501 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note31.03.202331.03.202231.12.2022 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 1 417674586 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 44 22543 50143 881 
Utstedte obligasjoner9 10 12 36 71529 35134 236 
Finansielle derivater9 11 500664752 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 839690 
Pensjonsforpliktelser 262926 
Betalbar skatt 140329210 
Avsetninger på garantiansvar 184126 
Forpliktelse ved utsatt skatt 10661106 
Andre forpliktelser 1 036924629 
Ansvarlig lånekapital9 10 990703857 
Sum forpliktelser 85 25676 37381 399 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-3 
Overkurs 359358358 
Fondsobligasjoner 650599650 
Innskutt egenkapital 1 9961 9441 994 
Grunnfondskapital 3 3353 0933 334 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 2 0671 8312 066 
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser 16-816 
Annen egenkapital 158261567 
Totalresultat for perioden 206186- 
Opptjent egenkapital 5 9075 4886 108 
Sum egenkapital 7 9037 4328 102 
Sum forpliktelser og egenkapital 93 15983 80589 501