Hovedtall konsern

Resultat      
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)  
 1. kv. 20231. kv. 20222022
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter4451,983341,621 5171,78
Netto provisjons- og andre driftsinntekter550,24550,272460,29
Netto resultat fra finansielle instrumenter00,00-2-0,01-7-0,01
Sum inntekter5002,223871,881 7562,06
Sum driftskostnader1980,881780,867470,87
Resultat før tap3021,342091,021 0091,19
Tap på utlån, garantier m.v330,1500,00-40,00
Resultat før skatt2691,192091,021 0131,19
Skattekostnad620,27460,222360,28
Resultat for perioden2070,921630,807770,91
Balanse     
(Mill. kroner)31.03.2023Endring siste 3 mnd. i %31.12.2022Endring siste 12 mnd i %31.03.2022
Forvaltningskapital 4)93 1594,189 50111,283 805
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)90 0695,485 4369,382 373
Utlån til kunder77 8672,476 07810,670 380
Brutto utlån til personkunder51 8051,950 8188,347 836
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor26 4133,325 57515,522 869
Innskudd fra kunder44 2250,843 8811,743 501
Innskudd fra personkunder26 8802,026 3446,025 361
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor17 345-1,117 537-4,418 140
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)   
 1. kv. 20231. kv. 20222022
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)11,09,310,9
Kostnader i prosent av inntekter 4)39,746,042,5
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)0,170,00-0,01
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,551,411,44
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,281,071,20
Innskuddsdekning i % 4)56,561,557,4
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)177143185
NSFR (Net Stable Funding Ratio)121-123
Utlånsvekst i % 4)10,63,98,8
Innskuddsvekst i % 4)1,77,94,8
Ansvarlig kapital 1)22,220,822,1
Kjernekapital (T1) i % 1)19,518,819,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,717,217,9
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,47,77,6
Årsverk387370374
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.202331.03.20222022202120202019
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2) 5)1,967,857,5031,1027,1034,50
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2) 5)3,1017,348,4830,9826,8332,00
Antall egenkapitalbevis 5)49 434 7709 886 95449 434 7709 886 9549 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner) 5)20,00100,0020,00100,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,749,749,749,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)77,7544184,41444296317
Børsverdi (mill. kroner)3 8444 3604 1734 3902 9273 134
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4) 5)72,934374,8350332320
Utbytte pr EKB (kroner) 5)0,000,004,0016,0013,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,914,011,314,310,99,2
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,071,281,131,270,890,99
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se www.sbm.no/IR
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022. Tallene pr 31.03.2022 er defor ikke direkte sammenlignbare med 31.03.2023