Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20221. kv. 20212021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost3192601 065
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi4226103
Rentekostnader10369261
Netto renteinntekter258217907
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5653226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester81034
Andre driftsinntekter111145
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5954237
Utbytte241238240
Netto verdiendring på finansielle instrumenter-53144
Netto resultat fra finansielle instrumenter236269284
Sum andre inntekter295323521
Sum inntekter5535401 428
Lønn m.v.10081340
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler131350
Andre driftskostnader5853225
Sum driftskostnader171147615
Resultat før tap382393813
Tap på utlån, garantier m.v.-11350
Resultat før skatt383380763
Skattekostnad3132124
Resultat for perioden352348639
Tilordnet egenkapitaleiere346342616
Tilordnet fondsobligasjonseiere6623
    
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)17,3417,2030,98
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)17,3417,2030,98
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0013,50
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20221. kv. 20212021
Resultat for perioden352348639
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring basisspreader000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon0012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00-3
Totalresultat for perioden352348648
Tilordnet egenkapitaleiere346342625
Tilordnet fondsobligasjonseiere6623
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.