Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note1. kv. 20221. kv. 20212021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4583841 583
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 5636140
Rentekostnader 180116457
Netto renteinntekter3 3343041 266
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5653226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 81034
Andre driftsinntekter 7626
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5549218
Utbytte 013
Netto verdiendring på finansielle instrumenter -23340
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 -23443
Sum andre inntekter7 5383261
Sum inntekter 3873871 527
Lønn m.v. 10586360
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 111245
Andre driftskostnader 6257240
Sum driftskostnader8 178155645
Resultat før tap 209232882
Tap på utlån, garantier m.v.5 01449
Resultat før skatt 209218833
Skattekostnad 4648191
Resultat for perioden 163170642
Tilordnet egenkapitaleiere 157164619
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6623
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,858,2631,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,858,2631,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0013,50
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner) 1. kv. 20221. kv. 20212021
Resultat for perioden 163170642
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader 30-93
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -72-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 0012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00-3
Totalresultat for perioden 186163653
Tilordnet egenkapitaleiere 180157630
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6623
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.