Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2022. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2021.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD IV / CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 12,7 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Finanstilsynet vil ved neste fastsetting av Pilar 2- kravet i løpet av 2022 i tillegg uttrykke en forventning om en kapitalkravsmargin (P2G) ut over det samlede risikovektede kapitalkravet.

Norges Bank har besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 1,5 prosent fra og med 30. juni 2022, videre til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022, og til 2,5 prosent fra 31. mars 2023. Finansdepartementet har fastsatt at systemrisikobuffer­kravet økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2022 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 prosent.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse.

Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 1. kvartal 2022.

Balanseført egenkapital31.03.202231.03.202131.12.2021
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkursfond358357357
Fondsobligasjoner (AT1)599599599
Grunnfondskapital3 0932 9393 094
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 8311 6791 831
Foreslått utbytte00158
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00160
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt01790
Annen egenkapital253249259
Periodens resultat186163 
Sum balanseført egenkapital7 4327 2777 570
    
Kjernekapital (T1)31.03.202231.03.202131.12.2021
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-49-54-51
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-15-16
Fradrag overfinansiering pensjonsforpliktelser000
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-492-490-498
Fradrag for foreslått utbytte00-158
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-160
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt0-1790
Fradrag for periodens totalresultat-186-163 
Sum ren kjernekapital (CET1)6 0905 7776 088
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 6896 3766 687
    
Tilleggskapital (T2)31.03.202231.03.202131.12.2021
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital703702703
Sum tilleggskapital (T2)703702703
    
Netto ansvarlig kapital7 3927 0787 390
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden31.03.202231.03.202131.12.2021
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter313280336
Offentlig foretak196196195
Institusjoner457440434
Obligasjoner med fortrinnsrett483438486
Egenkapitalposisjoner173173173
Øvrige engasjement697674655
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 3192 2012 279
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode31.03.202231.03.202131.12.2021
Massemarked pant i fast eiendom10 72810 35510 409
Massemarked øvrige engasjementer364456359
Foretak19 24818 47319 138
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode30 34029 28429 906
    
Markedsrisiko (standardmetoden)372326225
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9032 8402 903
Risikovektede eiendeler35 93434 65135 313
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6171 5591 589
    
Bufferkrav:31.03.202231.03.202131.12.2021
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent898866883
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0781 0401 059
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent359347353
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 3362 2522 295
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav2 1371 9652 204
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.03.202231.03.202131.12.2021
Ansvarlig kapital20,620,420,9
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet20,820,6-
Kjernekapital18,618,418,9
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,818,6-
Ren kjernekapital17,016,717,2
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,216,9-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.202231.03.202131.12.2021
Beregningsgrunnlag88 01183 39186 890
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,67,67,7
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,77,7-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3340-21411950
Andre driftsinntekter53-15925277
Sum inntekter387-1571662227
Driftskostnader178-1544341087
Resultat før tap2090-371321140
Tap på utlån000-330
Resultat før skatt2090-371351110
Skattekostnad46     
Resultat for perioden163     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 705-1121 22822 06347 5260
Avsetning for forventet tap utlån-32500-257-680
Netto utlån til kunder70 380-1121 22821 80647 4580
Innskudd fra kunder 1)43 501-1763615 77827 1040
Garantiforpliktelser1 650001 64640
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser41004100
Innskuddsdekning61,515,251,871,557,00,0
Antall årsverk37001744213519
       
       
Resultat - 1. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3040-41251830
Andre driftsinntekter83-154426226
Sum inntekter387-15401512056
Driftskostnader155-1526341046
Resultat før tap2320141171010
Tap på utlån14001130
Resultat før skatt218014106980
Skattekostnad48     
Resultat for perioden170     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)68 000-1151 21821 39145 5060
Avsetning for forventet tap utlån-28900-225-640
Netto utlån til kunder67 711-1151 21821 16645 4420
Innskudd fra kunder 1)40 301-1766714 58825 0630
Garantiforpliktelser1 642001 63750
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning59,314,854,868,255,10,0
Antall årsverk34301604212714
       
       
Resultat - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2662-245267620
Andre driftsinntekter261-64979810327
Sum inntekter1 527-627362486527
Driftskostnader645-6214912340827
Resultat før tap8820-765014570
Tap på utlån49004540
Resultat før skatt8330-764564530
Skattekostnad191     
Resultat for perioden642     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 254-1131 22121 93947 2070
Avsetning for forventet tap utlån-32900-262-670
Netto utlån til kunder69 925-1131 22121 67747 1400
Innskudd fra kunder 1)41 853-1761114 95726 3020
Garantiforpliktelser1 732001 72840
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser39003900
Innskuddsdekning59,615,050,068,255,70,0
Antall årsverk36401754013217
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat1.kv. 20221.kv. 202131.12.2021
Netto renteinntekter7688360
Andre driftsinntekter31-3
Sum inntekter7989357
Driftskostnader131351
Resultat før tap6676306
Tap på utlån100
Resultat før skatt6576306
Skattekostnad141767
Resultat for perioden5159239
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse31.03.202231.03.202131.12.2021
Utlån til kunder29 75629 19828 971
Egenkapital1 6242 1021 791
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
31.03.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5960-1-356648
Fiske og fangst3 698-2-1-123 696
Industri3 045-5-4-6103 040
Bygg og anlegg1 013-3-2-251 012
Varehandel og hotell1 144-1-4-171 145
Supply/Offshore1 2760-11-18101 083
Eiendomsdrift7 709-6-3-41977 893
Faglig/finansiell tjenesteytelse775-10017791
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 288-4-4-2313 309
Sum næringsliv22 544-23-30-20032522 616
Personkunder44 226-7-48-173 61047 764
Sum utlån og fordringer på kunder66 770-30-78-2173 93570 380
       
       
31.03.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5550-2-152604
Fiske og fangst3 602-20033 603
Industri3 107-6-1-7133 106
Bygg og anlegg964-2-6-28962
Varehandel og hotell957-2-1-26958
Supply/Offshore1 224-1-14-14001 069
Eiendomsdrift7 472-7-8-62017 652
Faglig/finansiell tjenesteytelse524-1-2-117537
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 299-4-3-4293 317
Sum næringsliv21 704-25-37-16332921 808
Personkunder41 953-6-35-234 01445 903
Sum utlån og fordringer på kunder63 657-31-72-1864 34367 711
       
       
31.12.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6230-2-353671
Fiske og fangst3 480-4-2-123 475
Industri3 142-6-2-12103 132
Bygg og anlegg1 006-2-1-351 005
Varehandel og hotell1 065-10-151 068
Supply/Offshore1 258-1-10-18101 066
Eiendomsdrift7 694-5-2-41977 880
Faglig/finansiell tjenesteytelse785-1-1016799
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 319-5-9-3373 339
Sum næringsliv22 372-25-29-20832522 435
Personkunder43 925-7-39-213 63247 490
Sum utlån og fordringer på kunder66 297-32-68-2293 95769 925
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost. 
    
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring31.03.202231.03.202131.12.2021
Jordbruk og skogbruk300256234
Fiske og fangst1 9641 9281 679
Industri3 2192 1962 600
Bygg og anlegg774840836
Varehandel og hotell1 4851 6631 682
Eiendomsdrift2 3061 9252 306
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 5824 1644 400
Offentlig forvaltning1 0121 202946
Andre2 4982 4502 503
Sum næringsliv/offentlig18 14016 62417 186
Personkunder25 36123 67724 667
Sum43 50140 30141 853
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

Det benyttes vektet, makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding

En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kontier som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst.  For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år.  Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe.  Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance).  Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap.

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og utrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kroner for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier. 

Konsekvenser av krigen i Ukraina og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt. Følgekonsekvenser av Covid-19 og krigen i Ukraina har ført til økt usikkerhet til økonomisk utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Kapasitetsproblemer i produksjonen som følge av gjenåpning av økonomien i kombinasjon med økte energipriser og råvarepriser har ført til en stigende inflasjon. Økt usikkerheten om den økonomiske utviklingen og rentehevinger har ført til en sterk oppgang i markedsrentene internasjonalt. 

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger i første kvartal 2022.

Sannsynligheten for pessimistisk scenario er økt fra 10 prosent til 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er redusert fra 20 prosent til 10 prosent.

 

 

                                              

                                                          

                                                          

 

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN1. kv. 20221. kv. 20212021
Endring i ECL Steg 1-1-10
Endring i ECL Steg 210-8-12
Endring i ECL Steg 303-1
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)02159
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)0219
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)439
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-11-3-23
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering007
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-3-9
Tap på utlån og garantier01449
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 31.03.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement65011
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-4-1-10
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-14-12
Migrering til steg 11-100-9
Migrering til steg 2-216-113
Migrering til steg 30-132
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---11-11
ECL 31.03.20223282252366
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7481772
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2330200253
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser243541
     
     
KONSERN - 31.03.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement5106
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-2-8-1-11
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-4-40-8
Migrering til steg 11-50-4
Migrering til steg 2-110-27
Migrering til steg 30-264
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1919
ECL 31.03.20213276231339
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6352364
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2537163225
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser144550
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement1312025
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-4-32
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-5-5-1-11
Migrering til steg 11-18-2-19
Migrering til steg 2-122021
Migrering til steg 30-363
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5555
ECL 31.12.20213372263368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7392167
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2529208262
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser143439
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.03.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 925351-58 276
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 9052 390-12 295
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9471 273-3 220
Kredittforringede engasjement--1 0231 023
Sum brutto engasjement69 7774 0141 02374 814
- avsetning for forventet tap (ECL)-32-82-252-366
Sum netto engasjement *)69 7453 93277174 448
     
     
KONSERN - 31.03.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)54 876588-55 464
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 2351 959-11 194
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 3801 077-2 457
Kredittforringede engasjement--1 0601 060
Sum brutto engasjement65 4913 6241 06070 175
- avsetning for forventet tap (ECL)-32-76-231-339
Sum netto engasjement *)65 4593 54882969 836
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 093339-57 432
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)10 1862 024-12 210
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9741 261-3 235
Kredittforringede engasjement--1 0961 096
Sum brutto engasjement69 2533 6241 09673 973
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-72-263-368
Sum netto engasjement *)69 2203 55283373 605
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).   
          
 31.03.202231.03.202131.12.2021
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager4737107364946415
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer97642934987719161 05051999
Brutto kredittforringede engasjementer1 023799441 0601359251 096921 004
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager141041611515114
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer23872312151220324810238
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer252172352312320826321242
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager332765753431301
Netto øvrige kreditforringede engasjementer738357037725971380241761
Netto kredittforringede engasjementer7716270982911271783371762
          
Brutto utlån konsern70 70547 83622 86968 00045 96722 03370 25447 55722 697
Garantier konsern1 65041 6461 64251 6371 73241 728
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,41%0,17%3,85%1,52%0,29%3,91%1,52%0,19%4,11%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,07%0,13%2,89%1,19%0,24%3,03%1,16%0,15%3,12%
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)1.kv 20221.kv 20212021
Garantiprovisjoner10939
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7826
Inntekter fra fondssalg/verdipapir3315
Inntekter fra aktiv forvaltning111042
Inntekter fra betalingsformidling191879
Andre gebyrer og provisjonsinntekter6525
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5653226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-8-10-34
Inntekter eiendomsmegling7625
Øvrige driftsinntekter001
Andre driftsinntekter7626
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5549218
Renteforretninger (for kunder)4512
Valutaforretninger (for kunder)10935
Mottatt utbytte013
Kursgevinst/-tap aksjer111018
Kursgevinst/-tap obligasjoner-318-23
Verdiendring på fastrenteutlån-72-51-107
Derivat knyttet til fastrenteutlån8159113
Verdiendring på utstedte obligasjoner614526771
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-619-532-777
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner0-1-2
Netto resultat fra finansielle instrumenter-23443
Sum andre inntekter5383261

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 1.kv 2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon1001000
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)7-1170
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer30030
Inntekter fra aktiv forvaltning111550
Inntekter fra betalingsformidling1925120
Andre gebyrer og provisjonsinntekter6-8770
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester56-628340
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-8-1-1-60
Inntekter eiendomsmegling70007
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter70007
Netto provisjons- og andre driftsinntekter55-727287
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 1.kv 2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon90900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)83050
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer31020
Inntekter fra aktiv forvaltning101540
Inntekter fra betalingsformidling1825110
Andre gebyrer og provisjonsinntekter5-131080
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester53-629300
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-10-3-1-60
Inntekter eiendomsmegling60006
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter60006
Netto provisjons- og andre driftsinntekter49-928246
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3933600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2642200
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1541100
Inntekter fra aktiv forvaltning42221190
Inntekter fra betalingsformidling79918520
Andre gebyrer og provisjonsinntekter25-18180
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester22621861190
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-9-2-230
Inntekter eiendomsmegling2500025
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter2610025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21813849625
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)1. kv 20221.kv 20212021
Lønn7963262
Pensjonskostnader6521
Arbeidsgiveravgift og finansskatt161357
Andre personalkostnader4520
Lønn m.v.10586360
Avskrivninger111245
Driftskostnader egne og leide lokaler4419
Vedlikehold driftsmidler227
IT-kostnader3634128
Markedsføringskostnader7728
Kjøp av eksterne tjenester6622
Porto, telefon, aviser m.v.227
Reisekostnader002
Formuesskatt115
Andre driftskostnader4122
Sum andre driftskostnader6257240
Sum driftskostnader178155645
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: 

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.03.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 739739
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 881881
Utlån til og fordringer på kunder3 93566 44570 380
Sertifikater og obligasjoner10 375 10 375
Aksjer og andre verdipapirer215 215
Finansielle derivater814 814
Sum finansielle eiendeler15 33968 06583 404
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 674674
Innskudd fra kunder 43 50143 501
Finansielle derivater664 664
Verdipapirgjeld 29 35129 351
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser66474 22974 893
    
    
KONSERN - 31.03.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 221221
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 5662 566
Utlån til og fordringer på kunder4 34363 36867 711
Sertifikater og obligasjoner8 767 8 767
Aksjer og andre verdipapirer188 188
Finansielle derivater1 189 1 189
Sum finansielle eiendeler14 48766 15580 642
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 5661 566
Innskudd fra kunder 40 30140 301
Finansielle derivater407 407
Verdipapirgjeld 29 75829 758
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser40772 32772 734
    
    
KONSERN - 31.12.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867867
Utlån til og fordringer på kunder3 95765 96869 925
Sertifikater og obligasjoner10 185 10 185
Aksjer og andre verdipapirer204 204
Finansielle derivater810 810
Sum finansielle eiendeler15 15667 26382 419
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 980980
Innskudd fra kunder 41 85341 853
Finansielle derivater336 336
Verdipapirgjeld 30 26330 263
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser33673 79974 135
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.202231.03.202131.12.2021
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank739739221221428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner8818812 5662 566867867
Utlån til og fordringer på kunder66 44566 44563 36863 36865 96865 968
Sum finansielle eiendeler68 06568 06566 15566 15567 26367 263
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner6746741 5661 566980980
Innskudd fra kunder43 50143 50140 30140 30141 85341 853
Verdipapirgjeld29 38129 35129 92229 75830 38730 263
Ansvarlig lånekapital704703716702710703
Sum finansielle forpliktelser74 26074 22972 50572 32773 93073 799
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 31.03.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9353 935
Sertifikater og obligasjoner7 3653 010 10 375
Aksjer og andre verdipapirer21 194215
Finansielle derivater 814 814
Sum finansielle eiendeler7 3863 8244 12915 339
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 664 664
Sum finansielle forpliktelser-664-664
     
     
KONSERN - 31.03.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3434 343
Sertifikater og obligasjoner5 4453 322 8 767
Aksjer og andre verdipapirer12 175187
Finansielle derivater 1 189 1 189
Sum finansielle eiendeler5 4574 5114 51814 486
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 407 407
Sum finansielle forpliktelser-407-407
     
     
KONSERN - 31.12.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9573 957
Sertifikater og obligasjoner7 0823 103 10 185
Aksjer og andre verdipapirer10 194204
Finansielle derivater 810 810
Sum finansielle eiendeler7 0923 9134 15115 156
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 336 336
Sum finansielle forpliktelser-336-336
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
Kjøp/økning1630
Salg/reduksjon-2120
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden270
Balanseført verdi pr 31.03.20223 935194
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning2200
Salg/reduksjon-203-6
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-4617
Balanseført verdi pr 31.03.20214 343175
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning6489
Salg/reduksjon-1 170-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden10729
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.03.2022RenteUtstedtForfall31.03.202231.03.202131.12.2021
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 1281 2031 153
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028273310297
NO0010730187NOK-fast NOK 1,50 %20152022-1 0081 014
NO0010777584NOK-3 mnd Nibor + 0,58 %20162021-3 005-
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 4292 5212 503
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0033 0023 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 4402 5542 526
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820289831 0531 028
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0022 9993 001
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 3832 5382 505
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0002 9992 999
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027300311309
NO0010951544NOK2 7003 mnd Nibor + 0,75 %202120262 7632 7752 766
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 326-2 500
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)24 03026 27825 603

Pr 31.03.2022 eide Sparebanken Møre 503 mill. kroner i OMF (inkl. påløpte renter) utstedt av Møre Boligkreditt AS (1.641 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.03.2022 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.03.202231.03.202131.12.2021
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper13832
Mottatt utbytte fra datterselskap241237237
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS111144
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS4314
    
Balanse   
Fordring på datterselskap5 0623 5003 514
Obligasjoner med fortrinnsrett5031 641514
Gjeld til datterselskap1 0672 1841 061
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS869485
Konsernintern sikring61258
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS29 76129 20228 975
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.03.2022Antall EKBAndel av EKB i %
Cape Invest AS1 005 46910,17
Sparebankstiftelsen Tingvoll989 37010,01
Verdipapirfondet Eika egenkapital395 6304,00
Wenaasgruppen AS380 0003,84
Spesialfondet Borea utbytte365 1003,69
MP Pensjon339 7813,44
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi283 0122,86
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge254 0572,57
Pareto AS231 5222,34
Wenaas EFTF AS200 0002,02
Kommunal Landspensjonskasse177 2271,79
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Forsvarets personellservice91 8000,93
Stiftelsen Kjell Holm80 7500,82
BKK Pensjonskasse70 6700,71
Brown Brothers Harriman & Co.50 8090,51
U Aandahls Eftf AS50 0000,51
PIBCO AS45 9000,46
Morgan Stanley & Co. International41 9120,42
Sum 20 største eiere5 326 60953,88
Totalt antall EKB9 886 954100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 3,6 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2022.