Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.03.202231.03.202131.12.2021
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer5574591 884
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-110-77-277
Innbetalinger av utbytte013
Driftsutbetalinger-142-118-531
Utbetalinger av skatt-58-47-104
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-14-1 401299
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-185-614-3 037
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-266-258-90
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 6471 2782 829
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter1 429-777976
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer362294
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2 8915226 286
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-3 423-1 949-10 013
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-6-2-17
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler12334135
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-379-1 373-3 515
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-105-66-268
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-306-643-1 229
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld9993 5236 346
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 116-896-2 150
Utbetalinger av utbytte00-133
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-205-83-118
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-6-6-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter-7391 8292 425
    
Netto endring likvider311-321-114
Likviditetsbeholdning 01.01428542542
Likviditetsbeholdning 31.03/31.12739221428