Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.03.2022Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831577
Endring egne egenkapitalbevis0 1 -1   
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-158      -158
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-160      -160
Renter på utstedt fondsobligasjon-6      -6
Totalresultat for perioden186      186
Egenkapital pr 31.03.20227 4329873585993 0931251 831439
         
         
KONSERN 31.03.2021Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679522
Endring egne egenkapitalbevis0       
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-44      -44
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-45      -45
Renter på utstedt fondsobligasjon-6      -6
Totalresultat for perioden163      163
Egenkapital pr 31.03.20217 2779873575992 9391251 679591
         
         
KONSERN 31.12.2021Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679522
Endring egne egenkapitalbevis0       
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-135      -135
Renter på utstedt fondsobligasjon-23      -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 9179873575992 9391251 679231
Tilført grunnfondet150   150   
Tilført utjevningsfondet148     148 
Tilført fondsobligasjonseiere23      23
Tilført annen egenkapital3      3
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne158      158
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet160      160
Resultat for regnskapsåret6420001500148344
Verdiendring basisspreader3      3
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-1      -1
Estimatavvik pensjoner12   6 6 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -1 -2 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat110005042
Totalresultat for perioden6530001550152346
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831577