Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202231.03.202131.12.2021
Kontanter og fordringer på Norges Bank739221428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 8315 9494 268
Utlån til og fordringer på kunder40 73638 62841 067
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 74710 29410 030
Finansielle derivater518516278
Aksjer og andre verdipapirer215188204
Eierinteresser i konsernselskaper1 5712 0711 571
Utsatt skattefordel909
Immaterielle eiendeler495451
Varige driftsmidler155176156
Andre eiendeler142153117
Sum eiendeler60 71258 25058 179
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202231.03.202131.12.2021
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 6493 5271 877
Innskudd fra kunder43 51740 31841 870
Utstedte obligasjoner5 8235 1235 174
Finansielle derivater334368264
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter968180
Pensjonsforpliktelser295735
Betalbar skatt17694200
Avsetninger på garantiansvar415039
Forpliktelse ved utsatt skatt0650
Andre forpliktelser1 006657626
Ansvarlig lånekapital703702703
Sum forpliktelser53 37451 04250 868
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkurs358357357
Fondsobligasjoner599599599
Innskutt egenkapital1 9441 9431 943
Grunnfondskapital3 0932 9393 094
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 8311 6791 831
Annen egenkapital-7174318
Totalresultat for perioden3523480
Opptjent egenkapital5 3945 2655 368
Sum egenkapital7 3387 2087 311
Sum forpliktelser og egenkapital60 71258 25058 179