Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.202231.03.202131.12.2021 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 739221428 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 8812 566867 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 70 38067 71169 925 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 10 3758 76710 185 
Finansielle derivater9 11 8141 189810 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 215188204 
Immaterielle eiendeler 495451 
Varige driftsmidler 201218204 
Andre eiendeler 151158123 
Sum eiendeler 83 80581 07282 797 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note31.03.202231.03.202131.12.2021 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 6741 566980 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 43 50140 30141 853 
Utstedte obligasjoner9 10 12 29 35129 75830 263 
Finansielle derivater9 11 664407336 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 968380 
Pensjonsforpliktelser 295735 
Betalbar skatt 329110334 
Avsetninger på garantiansvar 415039 
Forpliktelse ved utsatt skatt 6119461 
Andre forpliktelser 924567543 
Ansvarlig lånekapital9 10 703702703 
Sum forpliktelser 76 37373 79575 227 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-2 
Overkurs 358357357 
Fondsobligasjoner 599599599 
Innskutt egenkapital 1 9441 9431 943 
Grunnfondskapital 3 0932 9393 094 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 8311 6791 831 
Annen egenkapital 253428577 
Totalresultat for perioden 1861630 
Opptjent egenkapital 5 4885 3345 627 
Sum egenkapital 7 4327 2777 570 
Sum forpliktelser og egenkapital 83 80581 07282 797