Alternative resultatmål - APM

Sparebanken Møre har utarbeidet alternative resultatmål (APM) i henhold til ESMA sine retningslinjer for APM'er. Vi bruker APM'er i våre rapporter for å gi nyttig tilleggsinformasjon til regnskapet og i tillegg representerer dette viktige måltall for hvordan ledelsen styrer konsernet. APM'ene har ikke til hensikt å være et substitutt for regnskapstall som er utarbeidet iht IFRS og skal heller ikke tillegges mer vekt enn disse. Nøkkeltallene er ikke definert under IFRS eller annen lovgivning og er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall hos andre selskaper. 

Forvaltnings-kapital Definisjon Sum eiendeler.
Begrunnelse Forvaltningskapital er et innarbeidet bransjespesifikt navn på sum eiendeler.
Formel Sum eiendeler.
Gjennomsnittlig forvaltnings-kapital Definisjon Gjennomsnittlig sum eiendeler for året, beregnet som daglig gjennomsnitt.
Begrunnelse Nøkkeltallet benyttes i beregningen av prosentvise forholdstall for resultatpostene.
Formel Dette tallet fremkommer gjennom daglige beregninger i regnskapssystemet og kan ikke direkte avstemmes mot balansen.
Egenkapital-avkastning Definisjon Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital i året(forventet utbytte i tråd med konsernets utbyttepolitikk er trekkes fra). Fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital er holdt utenfor beregningen både i resultat og i egenkapital.
Begrunnelse Egenkapitalavkastning er et av Sparebanken Møres viktigste finansielle måltall og gir relevant informasjon om konsernets lønnsomhet ved at den måler driftens lønnsomhet i forhold til investert kapital. Resultatet korrigeres for renter på fondsobligasjoner som iht. IFRS er klassifisert som egenkapital, men som i denne sammenheng er mer naturlig å behandle som gjeld da fondsobligasjonene er rentebærende og ikke har rett på utbytteutbetalinger.
Formel Resultat(etter skatt)-renter fondsobligasjonseiere(FO)
((IB EK-FO-avsatt utbytte og gaver)+(UB EK-FO+renter FO-forventet utbytte og gaver))/2
Tall31.03.2022: ((163-6)/3*12)/(((7.570-599-158-160)+(7.432-599+6))/2)=9,3 %
31.03.2021: ((170-6)/3*12)/(((7.208-599-44-45-89-90)+(7.277-599+6-89-90))/2)=10,2 %
31.12.2021: (642-23)/(((7.208-599-44-45-89-90)+(7.570-599-158-160))/2)=9,5 %
Kostnader i % av inntekter Definisjon Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter.
Begrunnelse Dette nøkkeltallet gir informasjon om sammenhengen mellom inntekter og kostnader, og er et nyttig måltall for å vurdere konsernets kostnadseffektivitet.
FormelSum driftskostnader
Sum inntekter
Tall 31.03.2022: 178/386=46,0 %
31.03.2021: 154/387=39,9 %
31.12.2021: 645/1.527=42,2 %
Tap i % av utlån Definisjon «Tap på utlån, garantier m.v.» i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder i begynnelsen av regnskapsperioden (annualisert).
Begrunnelse Nøkkeltallet angir resultatført tapskostnad i forhold til brutto utlån og gir relevant informasjon om hvor store tapskostnader konsernet har i forhold til utlånsvolumet. Dette nøkkeltallet anses å være bedre egnet som et sammenligningstall mot andre banker enn selve tapskostnaden ettersom kostnaden sees i sammenheng med utlånsvolumet.   
Formel Tap på utlån og garantier
Brutto utlån til og fordringer på kunder pr 1.1.
Tall  31.03.2022: (0/3*12)/70.254=0,00 % 
 31.03.2021: (14/3*12)/67.125=0,08 % 
 31.12.2021: 49/67.126=0,07 % 
Innskudds-dekning Definisjon «Innskudd fra kunder» i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder. 
Begrunnelse Innskuddsdekningen gir viktig informasjon om hvordan konsernet finansierer sin virksomhet. Innskudd fra kunder representerer en viktig del av finansieringen av konsernets utlånsvirksomhet og nøkkeltallet gir viktig informasjon om konsernets avhengighet av markedsfinansiering.
Formel Innskudd fra kunder
Sum brutto utlån og fordringer på kunder
Tall 31.03.2022: 43.501/70.705=61,5 %
31.03.2021: 40.301/68.000=59,3 %
31.12.2021: 41.853/70.254=59,6 %
Utlånsvekst i % Definisjon Periodens endring i «Utlån til og fordringer på kunder» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder» siste 12 mnd. 
Begrunnelse Nøkkeltallet gir informasjon om aktiviteten og veksten i konsernets utlånsvirksomhet.
Formel UB Utlån til og fordringer på kunder-IB Utlån til og fordringer på kunder
IB Utlån til og fordringer på kunder
Tall  31.03.2022: (70.380-67.711)/67.711=3,9 % 
 31.03.2021: (67.711-65.145)/65.145=3,9 % 
 31.12.2021: (69.925-66.850)/66.850=4,6 % 
Innskuddsvekst i % Definisjon Periodens endring i «Innskudd fra kunder» i prosent av «Innskudd fra kunder» siste 12 mnd.
Begrunnelse Nøkkeltallet gir informasjon om aktiviteten og veksten i innskudd som er en viktig del av finansieringen av konsernets utlånsvirksomhet.
Formel UB Innskudd fra kunder - IB Innskudd fra kunder
IB Innskudd fra kunder
Tall 31.03.2022: (43.501-40.301)/40.301=7,9 %
31.03.2021: (40.301-37.432)/37.432=7,7 %
31.12.2021: (41.853-39.023)/39.023=7,3 %
Bokført egenkapital pr egenkapital-bevis Definisjon Summen av egenkapitalen som tilhører eierne av bankens egenkapitalbevis (egenkapitalbeviskapitalen, overkursfondet, utjevningsfondet og egenkapitalbeviseiernes andel av annen egenkapital, inkl. avsatt utbytte) dividert på antall utstedte egenkapitalbevis
Begrunnelse Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital pr egenkapitalbevis. Dette gir regnskapsbrukeren mulighet til å vurdere børskursen til egenkapitalbeviset. Nøkkeltallet er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen ved utløpet av perioden dividert på antall egenkapitalbevis.
Formel (Sum EKB-kapitalen+overkursfond+utjevningsfond+EKB-eiernes andel av annen EK, inkl. avsatt utbytte)
Antall utstedte EKB
Tall  31.03.2022: (987+358+1.831+(439*0,4966))/9.886.954=343 
 31.03.2021: (987+357+1.678+(591*0,4966))/9.886.954=335 
 31.12.2021: (987+357+1.831+(577*0,4966))/9.886.954=350 
Pris/Bokført verdi (P/B) Definisjon Børskurs på bankens egenkapitalbevis (MORG) dividert med bokført egenkapital pr egenkapitalbevis for konsernet. 
Begrunnelse Nøkkeltallet gir informasjon om den bokførte verdien per egenkapitalbevis sett opp mot børskursen på et gitt tidspunkt. Dette gir regnskapsbrukeren mulighet til å vurdere børskursen til egenkapitalbeviset.
Formel Børskurs pr egenkapitalbevis
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis
Tall 31.03.2022: 441/343 = 1,29
31.03.2021: 328/335 = 0,98
31.12.2021: 444/350 = 1,27