Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2022
Resultat før tap i 1. kvartal 2022 utgjorde 209 mill. kroner, 1,02 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 232 mill. kroner og 1,17 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat etter skatt i 1. kvartal 2022 utgjorde 163 mill. kroner, 0,80 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 170 mill. kroner og 0,86 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i 1. kvartal 2022 ble 9,3 %, mot 10,2 % i 1. kvartal 2021 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 46,0 % mot 39,9 % i 1. kvartal 2021.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,85 (8,26) for konsernet og kroner 17,34 (17,20) for morbanken. 

Rentenetto 
Netto renteinntekter på 334 mill. kroner er 30 mill. kroner og 9,9 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,62 %, som er 0,09 p.e. høyere enn i 1. kvartal 2021. 

Innen personkundemarkedet er rentemarginen på utlån redusert og innskuddsmarginen økt sammenlignet med 4. kvartal 2021. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån stabil mens rentemarginen på innskudd har økt sammenlignet med den samme perioden.

Sterk konkurranse om kundene har bidratt til press på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

Andre inntekter
Andre inntekter ble 53 mill. kroner i kvartalet, 30 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Netto resultat fra sum finansielle instrumenter på -2 mill. kroner er 36 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal 2021. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 31 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 8 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kursgevinst på aksjer utgjør 11 mill. kroner mot en kursgevinst på 10 mill. kroner i 1. kvartal 2021. Positiv verdiendring på fastrenteutlån utgjør 9 mill. kroner mot positiv verdiendring på 8 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Verdiendring på utstedte obligasjoner er negativ med 5 mill. kroner, mot negativ verdiendring på 6 mill. kroner i 1. kvartal 2021. Inntekter fra valuta og rentehandel utgjør 14 mill. kroner, tilsvarende som samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 6 mill. kroner i forhold til 1. kvartal 2021. Økningen er i hovedsak knyttet til garantiprovisjoner, inntekter fra aktiv forvaltning og betalingsformidling.

Se note 7 for spesifikasjon av andre inntekter.

Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 178 mill. kroner, som er 23 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Lønn m.v. er 19 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 105 mill. kroner. Bemanningen er økt med 27 årsverk de siste 12 månedene til 370 årsverk. Andre kostnader har økt med 4 mill. kroner fra samme periode i fjor. Se note 8 for spesifikasjon av kostnader.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 46,0 % i 1. kvartal 2022, som er en økning på 6,1 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Avsetning for forventet tap og mislighold 
Kvartalsregnskapet er ikke belastet med tap på utlån og garantier (14 mill. kroner/0,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Innen næringslivssegmentet er det inngang på tap med 3 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det tap på 3 mill. kroner.

Pr utgangen av 1. kvartal 2022 utgjør avsetning for forventet tap totalt 366 mill. kroner, tilsvarende 0,51 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (339 mill. kroner og 0,49 %). Av total avsetning for forventet tap er 14 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med mislighold over 90 dager (16 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,02 %). 238 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (215 mill. kroner), tilsvarende 0,33 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,30 %). 

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med mislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 58 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2022 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 709 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 62 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,07 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (1,19 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 1. kvartal 2022 utgjorde utlån til kunder 70 380 mill. kroner (67 711 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 2 669 mill. kroner, tilsvarende 3,9 %. Utlån til personkunder økte med 4,1 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 3,8 % siste 12 måneder. I 1. kvartal 2022 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 0,8 % og en økning på 0,6 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 1. kvartal 2022 på 67,7 % (67,6 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 3 200 mill. kroner og 7,9 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2022 utgjør innskuddene 43 501 mill. kroner (40 301 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 7,1 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 11,1 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 15,8 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,3 % (58,8 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 39,4 % (38,3 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,9 %). 

Innskudd som andel av utlån utgjør 61,5 % ved utgangen av 1. kvartal 2022 (59,3 %).

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er godt kapitalisert. Ved utgangen av første kvartal var ren kjernekapitaldekning 17,2 % (16,9 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,5 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 20,8 % (20,6 %), og kjernekapital utgjør 18,8 % (18,6 %). 

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV. Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 1. kvartal 2022 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019. Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 %.

Finanstilsynet vil ved neste fastsetting av Pilar 2-kravet i løpet av 2022 i tillegg uttrykke en forventning om en kapitalkravsmargin (P2G) ut over det samlede risikovektede kapitalkravet.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 1. kvartal 2022 på 7,7 %, det samme som ved utgangen av 1. kvartal 2021. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin. 

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse.

Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 1. kvartal 2022.

DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 52 mill. kroner etter skatt i 1. kvartal 2022 (59 mill. kroner). 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 1. kvartal 2022 utestående obligasjoner for 24,1 milliarder kroner, hvorav 43 prosent er utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 500 mill. kroner (begge nominelle verdier) av morbank ved utgangen av 1. kvartal 2022. Møre Boligkreditt AS har gitt 51 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i 1. kvartal 2022 (59 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på -0,3 mill. kroner i 1. kvartal 2022 (-0,3 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 19 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1,2 mill. kroner i 1. kvartal 2022 (0,3 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 1. kvartal 2022 var det 5 617 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 3,6 prosent ved utgangen 1. kvartal 2022. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,66 prosent av bankens totale egenkapital.

note 14 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. mars 2022 eide banken 22 414 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER 
Utsiktene for den globale økonomiske veksten er svekket som følge av krigen mellom Russland og Ukraina. De vedtatte sanksjonene vil føre til redusert internasjonal handel. Også den høye inflasjonen virker vekstdempende. Dette skyldes at høy inflasjon reduserer husholdningenes kjøpekraft og øker bedriftenes kostnader. I USA lå konsumprisveksten de siste 12 måneder på 8,5 prosent i mars. I eurosonen og i Norge ligger prisveksten på hhv. 7,5 og 3,7 prosent.

For å dempe inflasjonspresset økte den amerikanske sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 16. mars, og flere andre sentralbanker har startet en prosess for å heve styringsrentene. 

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent i forbindelse med rentebeslutningen 24. mars. Videre ble rentebanen, dvs. sentralbankens prognose for styringsrenten, hevet betydelig. Den nye rentebanen indikerer ytterligere tre renteøkninger i år og fire rentehevinger i 2023. De viktigste årsakene til hevingen av rentebanen var utsiktene til økt lønns- og prisvekst, høyere olje- og gasspriser samt høyere renteforventninger ute.

Aktivitetsnivået både i Norge og i Møre og Romsdal er høyt. Som følge av dette har ledigheten falt nærmest kontinuerlig siden den første gjenåpningen av samfunnet våren 2020. I slutten av mars utgjorde antall helt ledige i fylket 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende ledighetsprosenten for landet som helhet var 2,0 prosent. Etter avviklingen av smittevernreglene i februar har produksjonen tatt seg godt opp innenfor tjenesteytende næringer som samferdsel, hotell- og restaurant og reiseliv.

Veksttakten i utlån til husholdningene for Norge sett under ett har flatet ut gjennom første kvartal i år, mens utlånsveksten til næringslivsmarkedet har falt noe. Samlet tolvmåneders utlånsvekst til publikum lå ved utgangen av februar 2022 på 4,8 prosent mot 5,0 prosent ved utgangen av 2021.

Gjennom første kvartal i år har banken registrert noe avtakende veksttakt i totale utlån sammenlignet utgangen av fjoråret. 12-månedersveksten endte på 3,9 prosent mot 4,6 prosent ved utgangen av 2021. 12-månedersveksten i utlån til personmarkedet endte på 4,1 prosent ved utgangen av kvartalet, mens utlånsveksten til næringslivsmarkedet endte på 3,8 prosent. Innskuddene økte med 7,9 prosent de tolv siste månedene fram til utgangen av første kvartal 2022 og innskuddsdekningen holder seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Sparebanken Møres strategiske finansielle resultatmål er en egenkapitalavkastning som overstiger 11 % og en kostnadsandel under 40 %. Styret forventer at finansielle resultatmål oppnås i 2022.

 

 

 

 

 

Ålesund, 31. mars 2022
27. april 2022

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
HENRIK GRUNG, styrets nestleder
JILL AASEN
KÅRE ØYVIND VASSDAL
THERESE MONSÅS LANGSET
SIGNY STARHEIM
BJØRN FØLSTAD
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør