Hovedtall konsern

Resultat      
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)  
 1. kv. 20221. kv. 20212021
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3341,623041,531 2661,56
Netto provisjons- og andre driftsinntekter550,27490,252180,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter-2-0,01340,17430,05
Sum inntekter3871,883871,951 5271,88
Sum driftskostnader1780,861550,786450,80
Resultat før tap2091,022321,178821,08
Tap på utlån, garantier m.v00,00140,07490,06
Resultat før skatt2091,022181,108331,02
Skattekostnad460,22480,241910,24
Resultat for perioden1630,801700,866420,78
Balanse     
(Mill. kroner)31.03.2022Endring siste 3 mnd. i %31.12.2021Endring siste 12 mnd. i %31.03.2021
Forvaltningskapital 4)83 8051,282 7973,481 072
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)82 3731,880 9423,779 411
Utlån til kunder70 3800,769 9253,967 711
Brutto utlån til personkunder47 8360,647 5574,145 967
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor22 8690,822 6973,822 033
Innskudd fra kunder43 5013,941 8537,940 301
Innskudd fra personkunder25 3612,824 6677,123 677
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor18 1405,617 1869,116 624
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)   
 1. kv. 20221. kv. 20212021
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)9,310,29,5
Kostnader i prosent av inntekter 4)46,039,942,2
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,000,080,07
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,411,521,52
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,071,191,16
Innskuddsdekning i % 4)61,559,359,6
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)143138122
Utlånsvekst i % 4)3,93,94,6
Innskuddsvekst i % 4)7,97,77,3
Ansvarlig kapital 1)20,820,620,9
Kjernekapital (T1) i % 1)18,818,618,9
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,216,917,2
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,77,77,7
Årsverk370343364
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.202231.03.20212021202020192018
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)7,858,2631,1027,1034,5029,60
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)17,3417,2030,9826,8332,0028,35
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,649,749,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs441328444296317283
Børsverdi (mill. kroner)4 3603 2434 3902 9273 1342 798
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)343335350332320303
Utbytte pr EKB0,000,0016,0013,5014,0015,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)14,09,914,310,99,29,6
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,290,981,270,890,990,93
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport