Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20211. kv. 20202020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2603611 140
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi2673169
Rentekostnader68173426
Netto renteinntekter218261883
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5354209
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester8726
Andre driftsinntekter111044
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5657227
Utbytte238233249
Netto verdiendring på finansielle instrumenter31-4454
Netto resultat fra finansielle instrumenter269189303
Sum andre inntekter325246530
Sum inntekter5435071 413
Lønn m.v.7885317
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler131451
Andre driftskostnader5961234
Sum driftskostnader150160602
Resultat før tap393347811
Tap på utlån, garantier m.v.1330148
Resultat før skatt380317663
Skattekostnad3221102
Resultat for perioden348296561
Tilordnet egenkapitaleiere342288534
Tilordnet fondsobligasjonseiere6827
    
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)17,2014,4726,83
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)17,2014,4726,83
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,00
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20211. kv. 20202020
Resultat for perioden348296561
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring basisspreader000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon00-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon009
Totalresultat for perioden348296534
Tilordnet egenkapitaleiere342288507
Tilordnet fondsobligasjonseiere6827
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.